روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آنلي بيتون

پدر

لوک اويتنهاو مي گويد : پدر : نيکبختي در حال مرگ : شرمساري پدر شدن : تحولات ليلا برايت مى‏گويد: ديدن پدر در خواب براى دختران، به اين معنا است كه بايد در كارهايشان دقت بيشترى انجام دهند و براى پسران، بيانگر آن است كه دچار اختلاف و درگيرى خواهند شد. آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ  – ادامه تعبیر خواب پدر…

نرم افزار مدت تماس

پخت و پز

آنلي بيتون مى‏گويد: خواب آشپزي ، براي زنان ، علامت نداشتن حامي است و اينكه بايد از فرزندان خود بيشتر مراقبت كنند .

فال تاروت اندروید

پختن گوشت

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب گوشتي در حال پختن ببينيد ، نشانة آن است كه با خود خواهي و توقعات بيش از اندازه به اطراف مي نگريد .

طالع بینی باستان

پتو

آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ خواب پتوي كثيف ، نشانة خيانت و بي وفايي است . ۲ـ خواب پتوي تميز و پاكيزه ، نشانة اقبال است . و اينكه از بيماريي خطرناك توسط عواملي ناشناخته نجات خواهيد يافت .

فال تاروت اندروید

پتک

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي آهنگري نداند و بيند كه پتك را بر سندان همي زد، دليل كه در ميان مهتري بزرگ، سخن چيني كند و دشمني افكند.

طالع بینی باستان

پاییز

آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر زني خواب فصل پاييز ببيند ، نشانة آن است كه از دعوا و اختلافات ديگران براي كسب دارايي سود خواهد برد . ۲ـ اگر زني خواب ببيند در فصل پاييز مي خواهد ازدواح كند ، نشانة آن است كه شوهري دلخواه خواهد يافت و زندگي مطلوبي خواهد داشت .

نرم افزار محاسبه سن

پای تابه

محمدبن سيرين گويد: پاي تابه در خواب، چون نهاده بود، مال است و چون بر پاي پيچيده بيند، سفر است. اگر بيند پاي تابه در پاي پيچيده است، چنانكه مسافران آهنگ بيابان كرده اند و با وي هيچ رفيق و توشه نبود، دليل كه زود از دنيا رحلت كند. اگر بيند كه پاي تابه خويش  – ادامه تعبیر خواب پای تابه…

فال تاروت اندروید

پای اورنجن

محمد بن سيرين گويد: اگر مردي بيند كه پاي اورنجن در پاي داشت، دليل است كه او را رنج بود. اگر بيند سيمين است، رنج و سختي او كمتر است. ابراهيم كرماني گويد: پاي اورنجن، زنان را شوي است و زنان نيك است و پيرايه هاي زرين زنان را ملك است و مردان را حرام.  – ادامه تعبیر خواب پای اورنجن…

نرم افزار مدت تماس

پانسیون

آنلي بيتون مى‏گويد: مشاهده‏ى پانسيون در خواب، بيانگر تغيير محل زندگيتان است.

نرم افزار محاسبه سن

پانسمان

ليلا برايت مى‏گويد: ديدن پانسمان در خواب، نشانه‏ى رسيدن به ثروت است. آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد پانسمان مي شويد ، علامت آن است كه ثروتي به دست مي آوريد كه پايدار نيست . ۲ـ اگر مردي خواب ببيند همسرش لباسي از جنس باندِ پانسمان بر تن كرده است ، نشانة آن است  – ادامه تعبیر خواب پانسمان…

نرم افزار محاسبه سن