محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

آلت مردانه در خواب

خایه آدم

اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود. اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر دو خایه خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است. اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود.  – ادامه تعبیر خواب خایه آدم…

فال تاروت اندروید

بدن

فروید گوید: به نظرفروید که در مجموع وخلاصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است. هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است. دیدن  – ادامه تعبیر خواب بدن…

نرم افزار محاسبه سن