ليلا برايت می‏گويد: اگر در خواب احساس كنيد كه نسبت به موضوعى اميدوار هستيد، نشانه‏ى از دست دادن يك چيز مهم است.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب اميد و آرزو : دوستان خوبتان را از دست مي دهيد . اميدتان را از دست مي دهيد : يك دوره خوشي در پيش است  – ادامه تعبیر خواب اميد…

فال تاروت اندروید