درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما يك آرزو داريد : با يك دشمن قديمي آشتي ميكنيد. ديگران آرزو دارند : مشاجره در فاميل دوستان شما يك آرزو دارند : تغيير مهم در ميان اطرافيان شما آرزوهاي چيزهاي غير ممكن را داريد : فراواني چيزي را كه آرزويش را داريد بدست مي آوريد : سرافكندگي  – ادامه تعبیر خواب آرزو…

نرم افزار مدت تماس