روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

آب

آب خروشان

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگردر آبي مانند رودخانه و نهر خروشان يا سيلابي که در مسيل و بستر محدودي روانست عبور کرديد و به پاياب مقابل رسيديد از هول و هراس آفتي رهايي مي يابيد.

فال تاروت اندروید

آب حمل کردن

لوک اويتنهاو مي گويد : حمل آب : کمک در يک موقعيت بسيار دشوار

فال تاروت اندروید