روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آب

آب خروشان

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگردر آبي مانند رودخانه و نهر خروشان يا سيلابي که در مسيل و بستر محدودي روانست عبور کرديد و به پاياب مقابل رسيديد از هول و هراس آفتي رهايي مي يابيد.

طالع بینی باستان

آب حمل کردن

لوک اويتنهاو مي گويد : حمل آب : کمک در يک موقعيت بسيار دشوار

طالع بینی باستان