روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آب

آب کدر وکثيف

ليلا برايت میگويد: آب كثيف و كدر نيز نشانه‏ى روابط مشكوك و نامطمئن است.

نرم افزار محاسبه سن

آب شور

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه از آب شور بسيار خورد، دليل كند كه عمرش کوتاه بود و معشيت وي بد.

نرم افزار مدت تماس

آب شدن

آنلي بيتون می گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد تكه اي يخ آب مي شود ، نشانة آن است كه امري باعث نگراني شما مي شود،اما به زودي سودي برايتان به ارمغان خواهد آورد . ۲ـ اگر خواب ببينيد پس از يخبنداني طولاني يخها آب مي شود ، نشانة آن است كه در شرايطي مساعد زندگي  – ادامه تعبیر خواب آب شدن…

فال تاروت اندروید

آب سرد

لوک اويتنهاو مي گويد : آب سرد : شما در اشتباه هستيد

نرم افزار مدت تماس

آب زلال

علامه مجلسي ( ره) گويد: بسيار شده که آب زلال بخواب ديديم و به دانشي رسيديم   لوک اويتنهاو مي گويد : پيام خواب آب روشن و روان : شفافيت است. اين نوع آب قابليت شستشو و پاکسازي روح را دارد و ميتوان از آن بعنوان يک آئينه استفاده کرد و نشان ميدهد که بيننده  – ادامه تعبیر خواب آب زلال…

طالع بینی باستان

آب ريختن

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه در خانه كه اندر آن آب ريخته بود داخل شد، دليل كند كه غمگين و متفكر گردد   لوک اويتنهاو مي گويد : آب را بر روي زمين ريختن : اشتباه   حضرت دانيال گويد: اگر آب پاك بر وي ريخت، دليل كند كه از آن كس خير و  – ادامه تعبیر خواب آب ريختن…

فال تاروت اندروید

آب دريا

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن آب دريا فراخي روزي بود

نرم افزار محاسبه سن

آب دادن

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بي بها آب به مردم همي داد، دليل كند كه در دنيا و آخرت خير او به مردم برسد و جايگاه خراب آبادان كند.   حضرت دانيال گويد: آب دادن مردمان را،دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاي نيك و پسنديده

نرم افزار مدت تماس

آب خنک

لوک اويتنهاو مي گويد : آب خنک : خوشبختي

فال تاروت اندروید

آب خوردن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه از آب صاف خوشگواري بسيار خورد، دليل كند كه عمرش دراز بود و معشيت وي خوش بود. و اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همي خورد، دليل كند كه به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت يابد و اگر بيند كه جمله آب دريا را بخورد،  – ادامه تعبیر خواب آب خوردن…

نرم افزار مدت تماس