روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

آب

افتادن در آب

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه در آب بيفتاد، دليل كند كه در رنج و غم گرفتار شود   لوک اويتنهاو مي گويد : در آب افتادن : رنج   منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور مي خورديد با زور مندي دست و پنجه نرم مي کنيد که احتمالا  – ادامه تعبیر خواب افتادن در آب…

نرم افزار محاسبه سن

آب و هوا

محمدبن سيرين گويد: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد غله و نباتات بسيار است. اگر هوا پر گرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع در آيد و رنج رساند.   آنلي بيتون مى‏گويد: روي هم رفته ، ديدن آب و هواي محل و منطقه اي در خواب ، دلالت  – ادامه تعبیر خواب آب و هوا…

فال تاروت اندروید

آبنبات

هانس كورت مى‏گويد: اگر ببينيد كه آب نبات درست مى‏كنيد، علامت آن است كه دست به كار بسيار بزرگ و سودآورى خواهيد زد. اگر ببينيد كه آب نبات مى‏خوريد، نشانگر يك تفريح و گردش دسته جمعى مى‏باشد.   آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد آبنبات درست مي كنيد ، نشانة آن است كه به  – ادامه تعبیر خواب آبنبات…

نرم افزار محاسبه سن

آبگوشت

آنلي بيتون می گويد: ديدن آبگوشت در خواب، نشانة صداقت وصميميت و حمايت دوستان است. اگر فردي عاشق ، خواب آبگوشت ببيند، نشانة تعلق خاطري پايدار است. اگر شخصى در خواب ببيند كه مشغول تدارك آبگوشت است، علامت آن است كه آينده‏ى خود و ديگران را در اختيار خواهد گرفت.

نرم افزار محاسبه سن

آب ميوه

ليلا برايت می گويد: آب ميوه نشان‏دهنده‏ى غرايز روحى و روانى و هيجانات و علايق شما مى‏باشد و آب ميوه گرفتن، بيانگر فريب خوشى‏هاى ظاهر را خوردن مى‏باشد كه به زودى هشيار مى‏شويد.

طالع بینی باستان

آب مقدس

لوک اويتنهاو مي گويد : آب تقديس شده : همراه خوب داشتن

نرم افزار محاسبه سن

آب معدني

ليلا برايت مى‏گويد: ديدن آب معدنى در خواب، به معنى اوقات سالم و خوش است. هم چنين نوشيدن آب معدنى گازدار، به معناى اين است كه شما نمى‏توانيد از چيزهاى دلربا و زيبا و چشمگير صرف نظر كنيد.   آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب آب معدنى بخوريد، نشانگر اين است كه بخت يار شما  – ادامه تعبیر خواب آب معدني…

نرم افزار مدت تماس

آب متعفن

منوچهر مطيعي تهراني گويد: آب متعفن وتيرگي آن بيماري است.

فال تاروت اندروید

آب گل آلود

لوک اويتنهاو مي گويد : آب گل آلود :ضرر   منوچهر مطيعي تهراني گويد: آب لجن آلود ابتلاست. ابتلا به امور دست و پاگير که زحمت و گرفتاري بوجود مي آورند و آرامش را از انسان ميگيرند. موج ستمي است که برشما وارد مي آيد همراه با غصه و نگراني ولي چنانچه موجي برخاست و  – ادامه تعبیر خواب آب گل آلود…

طالع بینی باستان

آب گرم

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه آب گرم همي ريختند، چنانكه او را خبر نباشد، دليل كند كه بيمار شود يا غمي سخت بدو رسد.   لوک اويتنهاو مي گويد : آب گرم : بيماري   منوچهر مطيعي تهراني گويد: .چنانچه در خواب ببينيد که کسي به روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت  – ادامه تعبیر خواب آب گرم…

فال تاروت اندروید