تام چت ويندرا گويد: اگر آب جاري ببيند دليلش حرکات آرامبخش است وتعبيرش رسيدن به آرامش در زندگي است اين خواب عاقبت خوشي را که در طالع زندگي وجود دارد نويد مي دهد   منوچهر مطيعي تهراني گويد: آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينکه شاهد تماشاي آن باشيد نه درون  – ادامه تعبیر خواب آب جاری…

طالع بینی باستان