درکتاب سرزمين روياها آمده است : لباسهايي به رنگ آبي ميخريد : انرژي شما خارق العاده است. رنگ آبي روشن : شادي بزرگي نصيب فرزندانتان خواهد شد . رنگ آبي تيره : خوشبختي كه ديگران باعث آن هستند. ديگران رنگ آبي ميزنند : يك زندگي زناشويي آسوده و خوشبخت

طالع بینی باستان