روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ی

یادگیری

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : اگر کسی در خواب ببیند که به یادگیری قرآن، حدیث، حکمت یا هرگونه صنعتی مشغول است، از فقر نجات یافته و ثروتمند میشود یا از گمراهی نجات یافته، به راه راست رهنمون میشود.

یادگاری

لیلا برایت می گوید : اگر خواب ببینید كه چیزى را یادگارى گرفته‏اید، به این معنا است كه به هدف خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید كه به شخصى یادگار مى‏دهید، به این معنا است كه در انجام كارى موفق و پیروز خواهید بود.

یادداشت

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب ببینید چیزی یادداشت می كنید ، علامت آن است كه درگیر كار بیهوده ای خواهید شد كه تنها نگرانی و اضطراب برایتان به ارمغان می آورد . اگر خواب ببینید دیگران چیزی یادداشت می كنند ، نشانة آن است كه فردی از شما در خواست كمك می كند و  – ادامه تعبیر خواب یادداشت…