روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ی

یرقان

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید ، علامت آن است كه از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید ۲ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتلا به بیماری یرقان شده است ، علامت آن است كه دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می سازد  – ادامه تعبیر خواب یرقان…

یراق

لیلا برایت می گوید : دیدن یراق اسب در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر در خواب مشاهده كنید كه لباس یراق دوزى را مى‏پوشید، بیانگر آن است كه مرتكب اشتباهى خواهید شد.

یخچال

آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است كه فردی را آزار خواهید داد كه می كوشد از راه درست امرار معاش كند . اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است كه صاحب احترام و اعتبار خواهید شد . اگر خواب ببینید كه چیزى را در  – ادامه تعبیر خواب یخچال…

یخ

محمد بن سیرین گوید : یخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما. جابر مغربی گوید : یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع كند. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر در زمستان بیند عیش خوش بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : یخ ، در خواب غم و غصه است  – ادامه تعبیر خواب یخ…

یحیی پیامبر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : هرکس یحیی(ع) را در خواب ببیند به او ورع و تقوا عطا میشود.

یتیم خانه

لوک اویتنهاو می گوید : یتیمخانه : بد نامی آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن یتیم خانه در خواب ، علامت آن است كه تا هنگامی كه شما ثروت و دارایی دارید با شما خواهند بود . مشاهده‏ى یتیم خانه در خواب، نشانه‏ى آن است كه باید مراقب اطراف خود باشید.

یتیم

آنلی بیتون م‏یگوید : همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است كه برای كمك و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می كنید . اگر خواب ببینید با یتیمی قوم و خویش هستید ، نشانة آن است كه با پذیرش وظایفی جدید از نزدیكان خود دور خواهید شد و همچنین  – ادامه تعبیر خواب یتیم…

یاقوت

محمد بن سیرین گوید : یاقوت درخواب زن بود یا كنیزك. اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنی بود خوب منظر. اگر زنش حامله باشد دختر زاید با جمال. اگر یاقوت یافت حاجتش روا شود. اگر بیند یاقوت بی حد داشت مال بسیار یابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن یاقوت در خواب به زن  – ادامه تعبیر خواب یاقوت…

یافتن

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی درخواب بیند كه دو چیزی یافت از یك جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز بود مال است. اگر به عدد سی بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیكوتر بود. اگر دید كه در كوه معدن زر یافت ولایت یابد.  – ادامه تعبیر خواب یافتن…

یاسمن

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند: علامه مجلسی در مورد غرس و نشان درختن گل اعم از یاسمین و غیره معتقد است که غرس درخت خوب است و نشانه فرزند و ازدیاد مال و منال است، و شادی و اگر درخت یاسمین باشد دولتی است که از جانب زنی مالدار نصیب بیننده خواب می  – ادامه تعبیر خواب یاسمن…