روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ی

ییلاق

لوک اویتنهاو می گوید : ییلاق : زندگی آرام روستای ییلاقی پر طمطراق : خوشبختی روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

یهودی

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در كنار فردی یهودی ایستاده اید ، علامت آن است كه با تمام وجود می كوشید به ثروت دست یابید ، اما كوششهای شما در سطح نازلی برآورده خواهد شد . ۲ـ اگر خواب ببینید با یهودی معامله می كنید ، نشانة آن است كه در اموری  – ادامه تعبیر خواب یهودی…

یونس پیامبر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : هرکس یونس پیامبر(ع) را در خواب ببیند در انجام مسؤولیتی که به او سپرده میشود، عجله میکند و به خاطر آن دچار زندان، غم یا تنگنای زندگی میشود؛ اما در نهایت نجات پیدا میکند. دیدن چنین خوابی، بر زود عصبانی شدن بیننده آن نیز، دلالت دارد.

یوزپلنگ

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت كنید ، علامت آن است كه قراردادهای كار یا پیمان عشق به طور باور نكردنی لغو و باطل خواهد شد . اگر در خواب یوزپلنگی را بكشید ، نشانةآن است كه در زندگی توفیق خواهید یافت . و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار  – ادامه تعبیر خواب یوزپلنگ…

یوز

محمد بن سیرین گوید : یوز درخواب دشمنی بود فرومایه. اگر بیند كه با یوز طعام می خورد، از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند كه یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بیند كه با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید :  – ادامه تعبیر خواب یوز…

ینگه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببیند که ینگه عروس و داماد شده اید، متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. در این صورت، لااقل یک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهای خود باشید و حتی الامکان از مسافرت پرهیز نمایید.

یک چشم

آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن یك چشم در خواب ، علامت آن است كه از دسیسه ای پنهانی كه برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد . اگر در خواب موجودات یك چشمى ببینید، بیانگر آن است كه نقشه‏هایى بر علیه شما كشیده شده است. لیلا برایت می گوید :  – ادامه تعبیر خواب یک چشم…

یقه

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب ببینید یقه بر پیراهن خود نصب می كنید ، نشانة آن است كه به مقامی بالاتر از آنچه فكر می كردید منصوب می شوید . اگر دختری در خواب ، یقه ببیند ، نشانة آن است كه چندین خواستگار خواهد داشت ، اما هیچ كدام با او صادق نخواهند  – ادامه تعبیر خواب یقه…

یعقوب پیامبر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن یعقوب(ع) در خواب، بر داشتن گمشدهای دلالت دارد و به سرانجام نیک نیز، تعبیر میشود.

یشم

خالد اصفهانی می گوید : اگر درخواب بیند انگشتری از یشم داشت، دلیل كه زن خواهد. اگر دید كه یشم بسیار داشت از زنان مال حاصل كند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، عقیق و حکم آن  – ادامه تعبیر خواب یشم…