روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف گ

گاو چشم

نوعی گیاه محمد بن سیرین گوید : دیدن آن به خواب، دلیل بر كنیزك است. جابر مغربی گوید : اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل كه او را فرزندی آید اگر بی وقت بیند تاویلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید، دلیل كه غمگین شود.

گاو

حضرت دانیال گوید : اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل كه حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل كه غلامش به هر سری یك سال عمل كند. ابراهیم كرمانی  – ادامه تعبیر خواب گاو…

گالش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گالش هم تعبیرکفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

گاز گرفتن

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی درخواب بیند كه یكی او را به قهر گاز گرفت، دلیل كه به قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد. اگربیند خری او را گاز گرفت، دلیل كه كارش از بحث تجلل است. اگر دید گاوی او را گاز گرفت، دلیل كه او را در آن سال زحمت  – ادامه تعبیر خواب گاز گرفتن…

گازری

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گازری می كرد و گازر نبود، دلیل كه از معصیت توبه كند و توفیقِِ طاعت یابد. زیرا چون به تاویل غم است و گازر پاك كننده چرك است پس، دلیل كه به حق بازگردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب دید جامه وی بدرید، دلیل كه توبه  – ادامه تعبیر خواب گازری…

گاز

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ استشمام بوی گاز در خواب ، علامت آن است كه بدبینی شما نسبت به دیگران باعث می شود با آنها رفتار ناعادلانه ای كنید . بعدها از رفتار خود پشیمان خواهید شد . اگر از بوی گاز در خواب احساس خفگی كنید ، علامت آن است كه در اثر سهل  – ادامه تعبیر خواب گاز…

گاری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید گاری سوار شده اید و خودتان آن را می رانید بر کارهای مربوط به خودتان تسلط می یابید و توفیق حاصل می کنید. اگر ببینید که گاری شما اسب ندارد امکان انجام کار را از دست می دهید. اسب قوه محرکه گاری است و بیننده خواب  – ادامه تعبیر خواب گاری…

گاراژ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که در گاراژ است و نداند برای چه کاری به آن جا آمده است تحولی در زندگی او پیدا می شود. – این جا منظور از گاراژ ترمینال است – اگر بیننده خواب ببیند که در گاراژ انتظار مسافری را دارد، میهمانی برای او میرسد یا  – ادامه تعبیر خواب گاراژ…