روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف گ

گر بودن

محمد بن سیرین گوید : دیدن گری در خواب، دلیل مال و خواسته بود. اگر در گری خارش كرد و ریم در آن بود، دلیل كه مال یابد. اگر دید بر تن او گر سیاه بود دلیل كه مال یابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند گر داشت و همه از دامن او فروریخت، دلیل  – ادامه تعبیر خواب گر بودن…

گرامافون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گرامافون یا گرام انسان پرگو و وراج و مزاحمی است که در زند گی شما وجود دارد یا پیدا می شود. او در خانه و نزدیک شما زندگی می کند و با وراجی و مکرر گوئی خود شما را عذاب می دهد. خانم ایتانوس می گفت: گرام برای زن جوان  – ادامه تعبیر خواب گرامافون…

گذر نامه

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است كه دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند . ۲ـ اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ می كنند ، علامت آن است كه بر مشكلات غلبه می یابید و به مقام مهمی  – ادامه تعبیر خواب گذر نامه…

گدایی کردن

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب دید گدائی می كرد و مردم او را چیزی می دادند، دلیل خیر وبركت است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند، دلیل كه كارهای وی بسته شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گدائی بر چهار وجه است. اول:  – ادامه تعبیر خواب گدایی کردن…

گچ

محمد بن سیرین گوید : دیدن گچ درخواب جنگ و خصومت است. اگر دید گچ فروخت تاویلش بد است. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است. ابن سیرین نقل کرده است که گچ در در خواب ها ی ما جنگ است و  – ادامه تعبیر خواب گچ…

گبر

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در خواب بیند گبر شد، دلیل كه طالب دنیا شود. جابر مغربی گوید : اگر بیند از گبری پشیمان شد و مسلمان گردید، دلیل كه از معصیت توبه كند و به كار خیر مشغول شود.

گاومیش

محمد بن سیرین گوید : گاومیش به خواب مردی توانگر است و تاویلش چون گاوان دیگر است.

گاو صندوق

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانه است . ۲ـ اگر خواب ببینید می كوشید رمز قفل گاوصندوق را كشف كنید ، علامت آن است كه بخاطر اینكه نقشه هایتان به سرعت به ثمر نمی رسد ، می ترسید همة آنها نقش بر  – ادامه تعبیر خواب گاو صندوق…

گاوزبان

محمد بن سیرین گوید : دیدن گاو زبان، دلیل بر گفتگو كند.

گاو دشتی

ابراهیم كرمانی گوید : دیدن گاو دشتی به خواب، دلیل مردی توانگر است. اگر بیند گاو دشتی را شكار بگرفت یا كسی به وی داد، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر كه بچه گاو دشتی بگرفت، دلیل كه او فرزندی آید. اگر بیند گوشت گاو دشتی خورد دلیل كه دولت و قوت یابد.