روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف گ

گرده

حضرت دانیال گوید : گرده درخواب، دلیل بر مالِ نهانی بود كه بیابد و هزینه كند. اگر گرده پخته است، دلیل كه مال نهان كرده بازجوید. جابر مغربی گوید : اگر دید گرده حیوانی می خورد كه گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل بر مال حرام  – ادامه تعبیر خواب گرده…

گردون

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است. اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل كه از پادشاه بزرگی یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گردونه بر هشت وجه است. اول: عزو جاه (عزت و آبرو). دوم:  – ادامه تعبیر خواب گردون…

گردو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خوابهای ما گردوی  – ادامه تعبیر خواب گردو…

گردن زدن

محمد بن سیرین گوید : اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بیننده بنده بود آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام كند. اگر كافری بیند مسلمان شود .اگر بیند در وقتِ گردن زدن سرش از تن جدا نشد،  – ادامه تعبیر خواب گردن زدن…

گردن بند

محمد بن سیرین گوید : اگر دید گردن بند از مروارید داشت، دلیل كه حق تعالی كلامِ خویش را روزی او كند و هر چند كه گردن بند قیمتی بر گردن دید، دلیل كه علم و دانش او بیشتر است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب دید گردن بندی موافق در گردن داشت، دلیل شرف  – ادامه تعبیر خواب گردن بند…

گردن

حضرت دانیال گوید : دیدن گردن به خواب، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعیف دید، تاویلش به خلاف این است. اگر دید ماری در گردن او حلقه شده بود، دلیل كه زكوة مال نداده  – ادامه تعبیر خواب گردن…

گردباد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع حادثه و آفت نیز بی خبریم . چنان چه در خواب ببینید گردبادی بر خاسته حادثه ای نا خوشایند اتفاق می افتد ولی ارتباط حادثه  – ادامه تعبیر خواب گردباد…

گرداب

آنلی بیتون میگوید : دیدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطری بزرگ است . اگر مراقب خود نباشید ، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت .

گرد

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند گرد یه چیزی نشسته بود كه ملك او بود، دلیل كه به قدر آن مال یابد. اگر دید میان آسمان و زمین گرد گرفته بود، دلیل بر كاری پوشیده است در آن موضع و مردم آنجا بدانند كه چگونه از عهده كار بیرون آیند. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب گرد…

گربه

محمد بن سیرین گوید : دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل كه دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل كه دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بكشت، دلیل كه دزدان را بكشد و قهر كند.  – ادامه تعبیر خواب گربه…