روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف گ

گزنگبین

محمد بن سیرین گوید : دیدن گزنگبین، دلیل بر روزی حلال است كه به وی رسد. اگر دید گزنگبین بسیار داشت و به كسی نداد، دلیل كه مال حلال یابد و او را از آن راحتی بود. اگر خورد وبه مردم داد، دلیل كه او را از آن مال منفعت رسد.

گز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می شود که با رنج و زحمت وتلاش به دست می آید. اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گز می خورد به شرطی که آن گز مغز پسته و بادام نداشته باشد نشان آن است که معیشت او تامین می  – ادامه تعبیر خواب گز…

گریه

لوک اویتنهاو می گوید : گریه : دلداری ، تسکین یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گریه کردن زن باشد محمد بن سیرین گوید : دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل كه حق  – ادامه تعبیر خواب گریه…

گریختن

محمد بن سیرین گوید : گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد، زیرا كه موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت. جابر مغربی گوید : اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل كه بیننده را از  – ادامه تعبیر خواب گریختن…

گره

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند به ریسمان گره انداخت، دلیل كه بر كاری اعتماد كند. اگر بیند چیزی را محكم ببست و گره كرد، دلیلِ بستگیِ كار او بود و هرچند گره سخت تر بیند بستگی كار او بیشتر بود. اگر بیند گره نتوانست گشود، دلیل كه كارهای او بسته ماند. لوک اویتنهاو  – ادامه تعبیر خواب گره…

گرو

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانة آن است كه در آستانة زیان مالی قرار گرفته اید . ۲ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب ، علامت قدرت مالی برای پرداخت قروض است . ۳ـ اگر خواب ببینید مشغول بررسی چك و سفته هایی  – ادامه تعبیر خواب گرو…

گرمابه

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، علامت آن است كه دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت . ۲ـ اگر خواب ببینید كسانی در گرمابه  – ادامه تعبیر خواب گرمابه…

گرما

لوک اویتنهاو می گوید : گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب احساس كنید از گرما عاجز شده اید ، علامت آن است كه به خاطر نیرنگ یك دوست طرحهای شما به شكست می انجامد .

گرگ

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل كه زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دلیل كه به قدر آن میراث یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: كنیزك. سوم: خادم. لوک اویتنهاو می گوید :  – ادامه تعبیر خواب گرگ…

گرسنگی

محمد بن سیرین گوید : اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت كه بخورد، دلیل حرص است. جابر مغربی گوید : اگردید گرسنه بود مصیبت است. اگر دید گرسنه بود و چیزی خورد چنانكه سیر شد، دلیل كه از معصیت توبه كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گرسنگی بر چهار وجه است. اول:  – ادامه تعبیر خواب گرسنگی…