روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف گ

گلف

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید مشغول بازی گلف یا تماشای این بازی هستید ، نشانة آن است كه در كسب لذتی افراط می كنید . باختن در بازی گلف ، علامت آن است كه فردی نادان شما را تحقیر خواهد كرد .

گلشکر

محمد بن سیرین گوید : گلشكر در خواب، دلیل مال و غنیمت بود به قدرخورده بود.

گلدان

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن گلدان در خواب ، علامت آن است كه در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شكست می خورید . ۲ـ دیدن گلدان شكسته در خواب ، علامت آن است كه به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید داشت .

گلخانه

آنلی بیتون میگوید : دیدن گلخانه در خواب ، علامت آن است كه با گوش سپردن به تملق و چاپلوسی دیگران موقعیت خود را در معرض نابودی قرار می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه با مشكلاتی روبرو خواهد شد كه شاید منجربه بی آبرویی او می شود .

گلابی

محمد بن سیرین گوید : خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شیرین بود، دلیل آن كه مال حلال یابد. اگر به گونه زرد بود بیماری است. اگر بیند امرود می خورد و زرد بود، دلیل كه بیمار شود كه نه به هنگام او بود. اگر امرود به گونه سبز باشد، یا سرخ چون  – ادامه تعبیر خواب گلابی…

گلاب

محمد بن سیرین گوید : دیدن گلاب درخواب، دلیل تندرستی بود آن كه مردم او را ثنا گویند. اگر بیند كه گلاب بر كسی ریخت، دلیل تندرستی ان كس بود. اگر بیند كه گلاب خورد، دلیل كه غمگین گردد. جابر مغربی گوید : اگر بیند كه گلاب به همه می داد، به نیكوئی مشهور گردد.  – ادامه تعبیر خواب گلاب…

گل (خاک)

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه گل خورد، دلیل كه مال بر عیال هزینه كند. اگربیند كه خانه خود را به گل اندود كرد، دلیل غم است. اگر گلهای سبز و سرخ و سفید بیند، دلیل لهو و لعب و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است. اگر بیند درمیان گل  – ادامه تعبیر خواب گل (خاک)…

گل (گیاه)

محمد بن سیرین گوید : دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلی كه آن بقائی نباشد، دیدن آن درخواب، دلیل غم و اندیشه بود. اگر بی وقت بیند، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را  – ادامه تعبیر خواب گل (گیاه)…

گشنیز

حضرت دانیال گوید : دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران کهن نوشته اند گشنیز بیماری است و چنانچه در خواب ببینید  – ادامه تعبیر خواب گشنیز…

گزیدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است : اول : آسیب وزیان. دوم : دشمنی. سوم : مرافعه و خصومت. چهارم : نقصان وکاهش در مال و مقام. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد ، نشانة آن  – ادامه تعبیر خواب گزیدن…