روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف گ

گنج

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است. جابر مغربی گوید : یافتن گنج درخواب درجائی خراب صعب تر بود تا جائی آبادان به سبب آن كه جای آبادان بیمار زود شفا یابد و درجای خراب بیمار هلاك شود.  – ادامه تعبیر خواب گنج…

گنبد

محمد بن سیرین گوید : دیدن گنبد درخواب، دلیل زن است. اگر در خواب گنبدی پاكیزه بیند، دلیل است زنی خوبروی بخواهد. جابر مغربی گوید : گنبد درخواب چهار وجه است، اول: زن. دوم: بزرگی. سوم: منفعت. چهارم: عزوجاه. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : امروز چون گنبد را فقط در زیارتگاه ها و اماکن مذهبی  – ادامه تعبیر خواب گنبد…

گناه

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گناه می كرد و ندانست چه گناه بود، دلیل است در فتنه افتد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن گناه نمودن، دلیل مصیبت بود و دربیداری توبه باید كردن.

گم شدن

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند گم شد، دلیل كه در آن موضع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزی از او گم شد، اگر آن چیز به تاویل نیك بود، غم است. اگر بد بود، كارش به نظام شود.

گمرک

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن ادارة گمرك در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد . ۲ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرك می شوید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقامی تلاش می كنید . ۳ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرك بیرون می آیید ، دلالت بر از  – ادامه تعبیر خواب گمرک…

گلیم

محمد بن سیرین گوید : دیدن گلیم در خواب، دلیل بر مردی دیندار و بزرگ است. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه گلیمی یافت، دلیل است زنی توانگر بخواهد. اگر این خواب را زنی بیند، شوهر كند. جابر مغربی گوید : اگر در خواب گلیمی سبز بیند، دلیل است بر زنی مستوره، اگر  – ادامه تعبیر خواب گلیم…

گلوبند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر مردی در خواب ببیند گلو بند بسته است خوب نیست.چیزهای زنانه در خواب برای مردان نشان از بی آبروئی و هتک حرمت و نفی احترام و شخصیت مردانه است مثل بزک کردن، دامن و کرست بستن و از جمله همین گلو بند داشتن. البته فرق است بین گلو بند  – ادامه تعبیر خواب گلوبند…

گلو

محمد بن سیرین گوید : دیدن گلو درخواب، دلیل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بیند كه گلویش از آفت ها سالم بود، دلیل كه امانت نگهدارد و وام بگذارد، اگر بیند كه رنجی در گلوی پدید آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر در خواب گلوی خود را فراخ بیند، دلیل كه روزی  – ادامه تعبیر خواب گلو…

گلنار

محمد بن سیرین گوید : دیدن گلنار در خواب، دلیل عروسی ومنفعت است. اگر بیند كه گلنار از درخت بگسست، دلیل كه از عروس جدا شود یا از كنیزك.

گل کلم

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید گل كلم می خورید ، نشانة آن است كه بخاطر كوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت . ۲ـ دیدن گل كلم در حال رشد ، نشانة آن است كه پس از شكست و ناكامی آینده ای درخشان خواهید داشت . ۳ـ اگر دختری در  – ادامه تعبیر خواب گل کلم…