روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف گ

گورستان

محمد بن سیرین گوید : دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان كه دین و دنیای ایشان به فساد بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر دید گورستان را زیارت می كرد، دلیل كه اهل زندان را دلداری كند. جابر مغربی گوید : اگر در گورستان می رفت، دلیل كه درویش شود. حضرت امام  – ادامه تعبیر خواب گورستان…

گور خر

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گورخری به وی فرا رسیده، دلیل كه غنیمتی به وی رسد. اگر بیند بر گورخر نشسته بود و آن مطیع او بود، دلیل كه عاصی و گناهكار بود و مفارقثت از اهل اسلام جوید. اگر بیند گورخر با وی جنگ و نبرد می كرد یا سر از وی  – ادامه تعبیر خواب گور خر…

گوجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی که هر دو نوع آن به خاطرطعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی ها محسوب می شوند خوب نیستند و از غم و اندوه خبر می دهند. خوردن گوجه درختی اگر سبز و شیرین با شد خوب است ولی اگر  – ادامه تعبیر خواب گوجه…

گوارش

محمد بن سیرین گوید : دیدن گوارش درخواب، چون شیرین است، دلیل منفعت است و تلخ وترش، دلیل غم و اندوه است و هر گوارش كه درخاب بوی آن خوش بود، دلیل بر مدح و ثنای او بود. اگر بوی ناخوش داشت، به خلاف این است.

گنگ

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گنگ شده، دلیل بر نقصان دیدن بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم. چهارم: نقصان عیش. پنجم: مصیبت. ششم: نقصان دین. اگرگنگی بیند گویا شد، دلیل كه كارها بر وی گشاده شود.

گنده رود

محمد بن سیرین گوید : دیدن گنده رود در خواب، دلیل است كه داروی كار خورد. جابر مغربی گوید : اگر دید گنده رود داشت، دلیل كه غمگین شود، زیرا كه طعم آن تلخ است و خائیدن گنده رود درخواب خصومت است.

گنده پر

محمد بن سیرین گوید : دیدن گنده پر كافر را، دلیل بر دنیا بود و مسلمان را، دلیل بر مال حلال است و دیدن گنده پر كافر را، دلیل بر مال حرام كند. اگر دید با گنده پری مجامعت نمود، دلیل كه مراد دنیائی حاصل شود.

گندم

محمد بن سیرین گوید : كه دیدن گندم, دلیل بر روزی حلال است كه به رنج به دست آید. اگردید گندم پخته می خورد، دلیل كه غمگین شود. اگر دید شكم او تا دهان پر از گندم خشك است، دلیل هلاك او بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند خوشه های گندم می خورد، دلیل  – ادامه تعبیر خواب گندم…

گنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل اعتماد رو به رو خواهید شد.او کسی است که می توانید به او اعتماد کنید و مالتان را به او بسپارید و آن شخص نیز مال شما  – ادامه تعبیر خواب گنجه…

گنجشک

حضرت دانیال گوید : گنجشك در خواب مردی باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب مستوره است. اگر مستوره نبود و بیند كه آن به دام یا حیلتی بگرفت، دلیل كه با مردم بیقدر مكر و حیلتی سازد و آنان راقهر كند. اگر بیند گنجشك ماده بگرفت، دلیل كه زنی با قدر بر وی ظفر یابد.  – ادامه تعبیر خواب گنجشک…