روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف گ

گوشی معاینه

آنلی بیتون میگوید : دیدن گوشی معاینه در خواب ، نشانة آن است كه نقشه ها و امیدهای شما نقش بر آب خواهد شد .

گوشواره

اگر بیند به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل كه علم قران آموزد و دانا شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یكی از زر و دیگری از  – ادامه تعبیر خواب گوشواره…

گوشت

محمد بن سیرین گوید : دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا كباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل كه به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند كبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از پادشاه. دیدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر  – ادامه تعبیر خواب گوشت…

گوش

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گوش او بیفتاد، دلیل كه زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل كه اجلش نزدیك بود. اگر بیند گوش او كر شد، دلیل است بر فساد دین. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن گوش بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: دختر. سوم: دوست. چهارم:  – ادامه تعبیر خواب گوش…

گوسفند

محمد بن سیرین گوید : دیدن گوسفند درخواب، دلیل غنیمت است. اگر بیند كه گوسفند می چرانید، دلیل كه بر قومی مهتری یابد. اگر دید كه گوسفند بسیار داشت و دانست كه ملك اوست، دلیل است كه نعمت بسیار حاصل كند. اگر بیند كه گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل كه به قدر آن غنیمت  – ادامه تعبیر خواب گوسفند…

گوساله

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گوساله نر داشت، دلیل كه او پسری آید. اگر ماده بیند دختر بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه گوساله در خانه او آمد و شد می كرد، دلیل غم است. اگر بیند كه گوساله او بمرد، دلیل است فرزندش بمیرد. اگر بیند كه گوساله سفید داشت،  – ادامه تعبیر خواب گوساله…

گوژ پشت

آنلی بیتون میگوید : دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شكستهای غیرقابل پیش بینی است .

گوزن

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن گوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی درستكار و حقیقی است . ۲ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند ، علامت وفاداری در عشق است .

گوریل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که در بیداری از قدرت های اطراف خویش داریم. وحشتی که ما از اشیا و اشخاص اطراف خود داریم یا ضعفی که در مقابل دیگران احساس  – ادامه تعبیر خواب گوریل…

گورکن

آنلی بیتون میگوید : خواب گوركن ، نشانة آن است كه بعد از پنجه نرم كردن با مشكلات و سختیها به خوشبختی دست خواهید یافت .