روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف گ

گیلاس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیری ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به  – ادامه تعبیر خواب گیلاس…

گیسو

محمد بن سیرین گوید : دیدن گیسوها درخواب، دلیل عز وجاه بود كسی را كه گیسو دارد و سادات و زنان و توانگران را، دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر (ص) است. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد  – ادامه تعبیر خواب گیسو…

گیتار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر اهل موسیقی نباشید و در خواب ببینید گیتاری می نوازید کاری را خراب می کنید که مورد سرزنش قرار می گیرید. گیتار هم مانند دیگر آلات موسیقی ارتکاب به گناه و تمایل به فساد و کشش به سوی خلاف تعبیر می شود. اگر اهل موسیقی باشید و گیتار در  – ادامه تعبیر خواب گیتار…

گیاه

محمد بن سیرین گوید : دیدن گیاه تازه به خواب، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل كه نعمت بر وی زیاده شود. اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد،  – ادامه تعبیر خواب گیاه…

گهواره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است. اگر فرزند شیر خوار داشته باشید و گهواره در خواب ببینید تعبیری ندارد چرا که دنباله فکر و خیال روزانه شماست و با آن نوزاد ارتباط می یابد ولی اگر چنین بچه ای در خانه شما  – ادامه تعبیر خواب گهواره…

گوی

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند با پادشاهی گوی زد،دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامی بیند گوی زد، دلیل كه با كسی خصومت نماید. جابر مغربی گوید : گوی زدن درخواب، سپاهی را نیكو است و غیرسپاهی را بد بود.

گوهر

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود، دلیل که خداوندِ علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند. اگر خداوند دین نباشد، دلیل که خداوند غلامان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود. دیدن گوهر  – ادامه تعبیر خواب گوهر…

گونی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که گونی می بافید کاری در جهت حفظ آبروی خویش انجام می دهید. اگر در خواب ببینید کیسه ای از گونی دارید که خالی است به چیزی چشم می دوزید و طمع می بندیدکه شایستگی آن را ندارید. در خانه به دنبال کیسه گونی گشتن نیز  – ادامه تعبیر خواب گونی…

گونه

لوک اویتنهاو می گوید : گونه گلگون : دوردستهای روشن گونه لاغر : غم گونه آرایش شده : شرمساری

گوگرد

محمد بن سیرین گوید : دیدن گوگرد در خواب، دلیل غم و اندوه است. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه شوخی زننده ای زندگی شما را تهدید به نابودی خواهد كرد . باید در معاملات خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید . ۲ـ دیدن  – ادامه تعبیر خواب گوگرد…