روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ک

کیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کیف معرف ظرفیتی است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه نیست. یکی ظرفیت مقام و جاه را ندارد . دیگری ظرفیت پول را ندارد و با لاخره کسی هم هست که ظرفت محبت را ندارد و الله اعلم. آنلی بیتون میگوید : ۱ـدیدن كیف  – ادامه تعبیر خواب کیف…

کیسه

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كیسه درم و دینار یافت، دلیل است به قدر آن معیشت و روزی بر وی فراخ شود. اگر كیسه را تهی بیند، تاویل به خلاف این است و بعضی گویند اجلش نزدیك است. جابر مغربی گوید : اگر درخواب كیسه خود را دریده بیند، دلیل است راز او  – ادامه تعبیر خواب کیسه…

کیسگر

محمد بن سیرین گوید : دیدن كیسگر به خواب و خوردن آن، دلیل غم و اندوه است. اگر بیند كسی كیسگری به وی داد، دلیل است غمی به وی رساند وخوردن كیسگر به خواب چیزی نباشد.

کهربا

محمد بن سیرین گوید : دیدن كهربا در خواب، دلیل بیماری است. اگر بیند كهربای بسیار داشت، دلیل كه به رنج و سختی منفعت پدید آید.

کوه

حضرت دانیال گوید : اگر كسی درخواب خود را بر سر كوهی بیند، دلیل است در پناه بزرگی رود. اگر بیند كوه از جای بركند، دلیل كه بزرگی را قهر كند. اگر بیند در كوهی مُقام بساخت، دلیل كه مقرب پادشاه شود. محمد بن سیرین گوید : اگر بیندبر سر كوهی بانگ نماز گفت یا  – ادامه تعبیر خواب کوه…

کوله پشتی

آنلی بیتون میگوید : دیدن كوله پشتی در خواب ، نشانة آن است كه به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دست می یابید . اگر زنی در خواب كوله پشتی كهنه و پاره پاره ای ببیند ، نشانة آن است كه به فقر و تنگدستی دچار خواهد شد .

کوکو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوکو تعبیر دیگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزی تعبیر می شود. کوکو را از تخم مرغ و سبزی یا سیب زمینی تهیه می کنند که همه اینها خوب هستند و تعبیر نیکو دارند.

کوکب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف (ز) نوشته.همین طور اختر . چنانچه در خواب ببینید که در باغچه خانه خود کوکب دارید غمین و اندوهگین می شوید . همین تعبیر هست اگر کوکب به کسی بدهید یا  – ادامه تعبیر خواب کوکب…

کوفته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون و مرزه و سبزی های تند و تلخ نداشته باشد. ترشی و چاشنی و رنگ بد آن نیز تعبیر را تغییر می دهد و غم و رنج می آورد.

کوشک

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در كوشكی رفت، دلیل مال و خواسته است. خاصه آن كوشك را از خشت خام و گِل ساخته بیند. اگر كوشك را از گچ و آجر و سنگ ساخته بیند، دلیل مال است اما دردین نقصان بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر در خواب بیند كوشك او خراب  – ادامه تعبیر خواب کوشک…