حضرت صادق علیه السلام می فرماید: تعبیر دیدن زاله در خواب بر پنج وجه است : اول : بلا. دوم: خصومت ودشمنی. سوم : لشگر. چهارم : قحطی. پنجم : بیماری. آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ خوردن ژله در خواب ، علامت آن است که با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد . ۲ـ  – ادامه تعبیر خواب ژله…