روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف چ

چرخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خواب های ما نماینده مجموع چیزهایی است که به آن ها اتکا داریم و می بالیم. دیدن چرخ به تنهایی هشدار روح ما است برای جلب اعتنا و توجه به آن چه که در اطراف بیننده  – ادامه تعبیر خواب چرخ…

چرتکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است که از وضع کسب و کار خود نگران است یا یک نگرانی برای او پیش می آید. اگر دیگری نشسته با چرتکه حساب می کند و بیننده خواب نیز حضور دارد گویای این است که  – ادامه تعبیر خواب چرتکه…

چراغ نفتی

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید در تاریکی چراغی روشن پیشاپیش شما حرکت می کند ، علامت آن است که ناگهان ثروتمند خواهید شد . اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود ، نشانة آن است که در راه رسیدن به اهداف خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد داد. ۲ـ اگر خواب ببینید  – ادامه تعبیر خواب چراغ نفتی…

چراغ گاز

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن چراغ گازی در خواب ، علامت محیطهای مطبوع و پیشرفت در زندگی است . ۲ـ دیدن منفجر شدن چراغ گازی در خواب ، علامت آن است که اندوهی بی مورد شما را تهدید خواهد کرد .

چراغ دان

محمد بن سیرین گوید: چراغدان در خواب زن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند چراغدان آهنین بود، دلیل که اصل آن خدمتکاری گبر بوده باشد. اگر سفالین بیند، اصل آن خدمتکار مسلمان است و دیندار و با امانت. اگر بیند چراغدان از دست  – ادامه تعبیر خواب چراغ دان…

چراغ پایه

محمد بن سیرین گوید: چراغ پایه در خواب، خدمتکار خانه است. اگر بیند چراغ پایه داشت یا کسی بدو داد، دلیل که خادمه او خوش طبع و مهربان است اگر چراغ پایه زنگ گرفته بود، دلیل که زن خادمه متکبر و خودبین است و دینش ضعیف است. اگر دید چراغ پایه چوبین است، زن خادمه  – ادامه تعبیر خواب چراغ پایه…

چراغ

ابراهیم کرمانی گوید: چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ تاریک می سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن. اگر بیند چراغ  – ادامه تعبیر خواب چراغ…

چتر آفتابی

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن چترآفتابی در خواب ، نشانة کسب لذتهای نامشروع است . ۲ـ اگر دختری چتر آفتابی به خواب ببیند ، علامت آن است که به سرگرمیهایی پرچ و بیهوده خود را مشغول می کند . ۳ـ اگر خواب ببینید دختران جوان چتر آفتابی به دست دارند ، نشانة آن است که  – ادامه تعبیر خواب چتر آفتابی…

چتر

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند بر بالای سر او چتر می بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود، پادشاهی یابد، اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگی یابد. اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چتر در خواب بر  – ادامه تعبیر خواب چتر…

چپق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آن چه در مورد پیپ گفتیم در مورد چپق هم صادق است با این تفاوت که چپق مقداری وداد و محبت و دوستی با خود دارد. چپق در کشورما یک وسیله تدخین سنتی است و چیزی است که افراد مصرف کننده آن دوستانه و در کمال صفا و صمیمیت به هم  – ادامه تعبیر خواب چپق…