روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف چ

چشم بستن

آنلی بیتون می‏گوید: اگر زنی خواب ببیند چشمانش بسته است ، نشانة آن است که گرداگرد او را حوادثی فرا خواهد گرفت که موجب تشویق خاطر و نگرانی او می شود .

چشم

محمد بن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینائی است که بدان راه هدی یابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بیند که نابینا شده ، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش  – ادامه تعبیر خواب چشم…

چسب زخم

لوک اویتنهاو می گوید : چسب زخم : اوضاع نا مساعد چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان چسب زخم داشتن: کسانی که به شما تعرض میکنند ببخشید

چسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم کند و گسستگی ها را از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که با چسب کاغذ دیواری را می چسبا نید به کمک همان انسان نیکو  – ادامه تعبیر خواب چسب…

چرم بز

آنلی بیتون می‏گوید: دیدن چرم بز در خواب ، نشانة آن است که از جایی غیر منتظره به شما کمک بزرگی خواهد شد .

چرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است که به زحمت و تلاش به دست می آید. اگر در خواب ببینید که کیفی چرمی نو و واکس خورده و شیک و تمیز به دست دارید که در بیداری فاقد چنین کیفی هستید مالی اندوخته به دست شما می افتد. اگر در خواب  – ادامه تعبیر خواب چرم…

چروک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا می رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستید می شوید زیرا چروک و چین بر چهره نشانی فزونی شان و مرتبه بیننده خواب است. اگر کسی که جوان است  – ادامه تعبیر خواب چروک…

چرک

محمد بن سیرین گوید: هر که در خواب بیند که جامه چرکین داشت، دلیل که آن مرد فسادکار است. اگر کسی بیند جامه او به چرک یا چیزی دیگر آلوده بود، دلیل بود بر تباهی دین و دنیای او. اگر بیند چرک جامه او به سبب مردگان بود، دلیل بر فساد دین و صلاح دین  – ادامه تعبیر خواب چرک…

چرغ

محمد بن سیرین گوید: چرغ درخواب، پادشاه است. اگر چرغ وحشی بیند، دلیل فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد. اگر بیند چرغ را بگرفت و شکار می کرد، دلیل که پادشاه بر او ستم و بیدادی کند. اگر بیند پادشاه چرغ بدو داد، دلیل که از پادشاه حرمت و بزرگی یابد و  – ادامه تعبیر خواب چرغ…

چرخشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چرخشت وسیله ای است که با آن آب انگور را می گرفتند و شراب تهیه می کردند. انواع آن در خرابات و میخانه های قدیم فراوان وجود داشت ولی امروز نیست و در زندگی ما مصرف ندارد. نمونه کوچک آن را می توان آب میوه گیری برقی دانست. نه انگور در  – ادامه تعبیر خواب چرخشت…