روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف چ

چکاوک

به فارسی قبره خوانند و تاویلش در خواب، فرزند یا غلام بود. اگر در خواب بیند که چکاوک نر بگرفت، یا کسی به وی داد، دلیل است غلامش را فرزند آید، چنانکه اگر چکاوک نر است، غلام را پسر آید. اگر ماده بود، غلام را دختری آید. ابراهیم کرمانی گوید: چکاوک در خواب، مردی است  – ادامه تعبیر خواب چکاوک…

چک

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی چک مهره به وی داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر کسی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت، دلیل که حجامت کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند چک مهره کرد، یاداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد.  – ادامه تعبیر خواب چک…

چفت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب های ما کسی است که هم می تواند ریخت و پاش داشته باشد و مال شوهرش را از بین ببرد و هم قادر است امساک کند و از شوی خویش مردی مال دار و مرفه بسازد. اگر چفت در شکسته و گسیخته  – ادامه تعبیر خواب چفت…

چغندر

محمد بن سیرین گوید: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر کسی بیند چغندر همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد. محمد بن سیرین گوید: چغندر در خواب، منفعت اندک است، از جهت زنان و چغندر پخته  – ادامه تعبیر خواب چغندر…

چغانه

محمد بن سیرین گوید: چغانه در خواب، سخن باطل و دروغ است. اگر بیند چغانه می زد، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید، یا اوغم و اندوه رسد. اگر بیند پادشاه وی را چغانه داد، دلیل که از پادشاه وی غم و اندوه رسد. اگر بیند چغانه را بشکست و بیفکند، دلیل که از  – ادامه تعبیر خواب چغانه…

چغاله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود. چغاله در خواب بهره و نتیجه زحمت دیگری است. اگر ترش باشد غم و اندوه و کدورت خاطر می آورد. اگر نرم باشد آسان به دست می آید. اگر شیرین باشد خوشحال می کند  – ادامه تعبیر خواب چغاله…

چشمه

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می درخشد ، نشانة آن است که ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید . ۲ـ دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانة آن است که در معاشرت خود با دوستان و  – ادامه تعبیر خواب چشمه…

چشمک زدن

لوک اویتنهاو می گوید : چشمک زدن : سود بسیار

چشم پزشک

آنلی بیتون می‏گوید: اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، علامت آن است که از پیشرفت در زندگی باز خواهید ماند ، زیرا از وسایل نامطمئنی برای رسیدن به مقصود استفاده می کنید .

چشم بندی

آنلی بیتون می‏گوید: اگر خواب ببینید برای دیگران چشم بندی می کنید ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای رهایی از آن موقعیت باید تمام نیرو و تحرک خود را به کار بگیرید .