روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف پ

پیامک

مولف گوید: دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است: اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد.

پیام

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب ببینید کسی برای شما پیغامی می‏فرستند، بیانگر اتفاقات خوشایند در زندگیتان است. اگر در خواب، شما برای کسی پیامی فرستادید، به این معنا است که برای مدتی دچار مشکل می‏شوید. اچ میلر می‏گوید: اگر در خواب تلگرافی به دستتان رسید، نشان‏دهنده‏ی آن است که اوقات خوشی را پیش رو  – ادامه تعبیر خواب پیام…

پیاله

محمد بن سیرین گوید: پیاله در خواب کنیزک است، که با وی عشرت و طرب کند. اگر بیند از پیاله آب یا گلاب می خورد، دلیل که با کنیزکی به حلال جمع شود و از وی فرزند مصلح بیاورد. اگر بیند که آن گلاب یا آب از پیاله بریخت، دلیل که فرزند وی بمیرد. حضرت  – ادامه تعبیر خواب پیاله…

پیاز

ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر  – ادامه تعبیر خواب پیاز…

پیاده روی

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب، در مکانی زیبا مشغول قدم زدن باشید، بیانگر آن است که ثروتی به دست می‏آورید. اگر خواب ببینید هنگام شب مشغول پیاده‏روی هستید، به این معنا است که به اهداف خود نمی‏رسید.

پی

محمد بن سیرین گوید: پی در خواب، جمع کننده حال و کار او است. اگر به خواب بیند که پی بر اندام او خشک شد یا یکی است، دلیل که دوستی که جمع کننده کار وحال او بود، از او غائب شود، یا از دنیا رحلت کند. اگر بیند پی ها بر تن او خشک  – ادامه تعبیر خواب پی…

پهلو

محمد بن سیرین گوید: پهلو در خواب زن است. اگر بیند پهلوی چپ او آماس کرده بود، دلیل که زن و کنیزک او هر دو آبستن شوند. اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد، دلیل که زن او بچه بی هنگام بیفکند. اگر بیند هر دو  – ادامه تعبیر خواب پهلو…

پونز

آنلی بیتون می‏گوید: دیدن پونز در خواب، نشان‏دهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل می‏شوید. اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد، بیانگر آن است که بر توطئه دشمنان غلبه پیدا می‏کند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمی کند، یعنی دست به کارهای ناشایست می‏زند.

پولاد

دیدن پولاد در خواب بسیار خوب است و نشانهی سلامتی و قوی شدن است.

پول خرد

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما ۲ـ گم کردن پول خرد در خواب ، نشانة شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است . ۳ـ پیدا کردن پول خرد در خواب ، نشانة پیشرفتن امیدها و آرزوهای  – ادامه تعبیر خواب پول خرد…