روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف پ

پیر شدن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او  – ادامه تعبیر خواب پیر شدن…

پیرایه

محمد بن سیرین گوید: پیرایه در خواب، دلیل بر مال و زینت زنان و کنیزان کند، بر قدر و قیمت پیرایه که دیده است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پیرایه وی اراسته است و به جواهر پوشیده است، دلیل که به قدر آن او را مال حلال حاصل شود. اگر بیند پیرایه او ضایع شد،  – ادامه تعبیر خواب پیرایه…

پیراهن

حضرت دانیال گوید: پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضی از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال. اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه  – ادامه تعبیر خواب پیراهن…

پیدا کردن

لیلا برایت می‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزی را پیدا می‏کنید، نشانه‏ی آن است که باید در کارها تلاش بیشتری بکنید تا به موفقیت برسید.

پیچ و خم

آنلی بیتون می‏گوید: اگر خواب ببینید که در کوچه‏های پر پیچ و خم قدم می‏زنید، یعنی برای مدتی مشکلات گریبان گیرتان می‏شود. اگر در خواب پیچ و خم شاخه‏های درختان را ببینید نشانه‏ی به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است.

پیچک

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است، بیانگر سود مالی است. مشاهده‏ی پیچک خشک شده در خواب، نشانه‏ی آن است که از موضوعی ناراحت می‏شوید. لیلا برایت می‏گوید: دیدن پیچک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب پیچکی بر روی دیوار ببینید، نشانه‏ی آن است که  – ادامه تعبیر خواب پیچک…

پیچ

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب پیچ ببینید، بیانگر انجام کارهای مشکل است. اگر در خواب پیچ زنگ‏زده‏ای را دیدید، یعنی در انجام یکی از کارهایتان دچار شکست می‏شوید که باعث ناراحتی شما می‏گردد.

پیت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: توقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی تاثیر است در خواب های ما به شکل پیت ظاهر می شوند و بیشتر به تعداد. پیت سوراخ شده گویای تلاش بیهوده ای است که انجام می دهیم و به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

پیپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم. تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه دارند مگر سیگار که اندکی فرق می کند که به جای خود گفته می شود. اگر کشنده پیپ باشیم و در خواب پیپ ببینیم تعبیر خاصی ندارد چون در بیداری وسیله  – ادامه تعبیر خواب پیپ…

پیانو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است به خصوص اگر پیانو کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود. اگر کسی در خواب ببیند که پیانویی در خانه دارد، در صورتی که نواختن در کار پیانو نباشد، باید در آینده نزدیک از قبول و انجام کارهایی  – ادامه تعبیر خواب پیانو…