روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف پ

پیغام رساندن

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید کرد . ۲ـ اگر زنی خواب ببیند برای کسی پیغام می فرستد ، نشانة آن است که در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود  – ادامه تعبیر خواب پیغام رساندن…

پیشی گرفتن

محمد بن سیرین گوید: اگر دید در کاری بر کسی پیشی گرفت از کارهای دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آن چه بدین ماند، دلیل که در آخرت رستگاری یابد و او را نزد خدای تعالی ثواب است. اگر از کسی بر کار دنیائی پیشی گرفت، دلیل که عز و اقبال و مال  – ادامه تعبیر خواب پیشی گرفتن…

پیشه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکوئی کار  – ادامه تعبیر خواب پیشه…

پیشواز

لوک اویتنهاو می گوید : پیشواز کردن مهمان ناخوانده آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند ، علامت آن است که میان آشنایان و بیگانگان شهرتی به دست می آورید . ۲ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال کسی می روید ، علامت آن است که طبخ خونگرم سازش  – ادامه تعبیر خواب پیشواز…

پیشرفت

آنلی بیتون می‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در شغلتان پیشرفت کرده‏اید، یعنی به مقامات بالایی دست پیدا خواهید کرد. اگر خواب ببینید اطرافیانتان در کارهایشان پیشرفت کرده‏اند، به معنی آن است که رابطه‏ی نزدیک‏تری با دوستانتان برقرار خواهید کرد.

پیشخدمت

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن پیشخدمت در خواب ، علامت آن است که به لذات حقیر تن خواهید داد و پاکی درون خود را آلوده خواهید ساخت . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است ، علامت آن است که عاشق مردی خوش گذران خواهد شد . ۳ـ دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی  – ادامه تعبیر خواب پیشخدمت…

پیش بند

مولف گوید: دیدن پیشانی بند زرد دلیل بر دندان درد و سر درد می باشد

پیشانی

محمد بن سیرین گوید: پیشانی در خواب، قدر و جاه است. زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی گویند پیشانی، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود. اگر بیند بر پیشانی او نشانی بود، دلیل که خداوندش در پاک دینی و پرهیزکاری مشهور شود. اگر بیند کسی زخمی بر پیشانی  – ادامه تعبیر خواب پیشانی…

پپسی

پیسی بیماری که بر اثر آن لکه های سپید در بدن پدید آید و آن را خلنگ وابلق و خالدارکند محمد بن سیرین گوید: پیسی در خواب، مال و توانگری است. اگر بیند تن او پیس شد، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد و بعضی از معبران گویند: پیسی در خواب میراث  – ادامه تعبیر خواب پپسی…

پیروزی

لیلا برایت می‏گوید: اگر خواب بینید که در جنگی پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ی رسیدن به موفقیت‏های کوتاه مدت است. هانس کورت می‏گوید: پیروزی در انجام کارها، در خواب بیانگر آن است که مقابل دشمنانتان ایستادگی می‏کنید.