روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف و

ویولن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك ویولن : غم بزرگ شما ویولن می زنید : در یك مراسم تدفین شركت خواهید كرد . در یك كنسرت شما ویولنیست هستید : آرامش خاطر شما یك ویولن دارید :  مراقب رقیب باشید . صدای لطیف یك ویولن را می شنوید :  شادی بزرگ دیگران ویولن  – ادامه تعبیر خواب ویولن…

ویلچر

مولف گوید : دیدن سوار بودن بر ویلچر دلیل بر ناتوانی در شغل شخص است اگر پاهای وی در خواب ناتوان باشد

ویلا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك ویلای زیبا : بزودی شانس بزرگی در پیش دارید . یك ویلا كه بواسطة زلزله خراب شده : كمبود و تباهی یك ویلا می سازید : بر مخالفان خود غلبه می كنید یك ویلای دهاتی : آرزوها و امیدهایتان برآورده خواهند شد یك ویلا در آتش : شما  – ادامه تعبیر خواب ویلا…

ویرانی

حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر در خواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران كرد، دلیل نقصان دین و دنیاى او بود.(و الله اعلم بالصواب). محمد بن سیرین گوید : دیدن ویرانی، دلیل گمراهی است. اگر درخواب بیند كه جای آبادان را خراب كرد، دلیل است در شغل گمراه شود. منوچهر مطیعی تهرانی  – ادامه تعبیر خواب ویرانی…

ویرانه

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب خانه‏ى خود را ویرانه‏اى ببینید، بیانگر آن است كه در زمان خوشى‏ها ناگهان دچار شكست و ناامیدى خواهید شد.

ویران شدن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل كند كه به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ویرانی : ۱- بدشانسی و ناكامی در كار ۲- مردم ازشما بدگوئی می كنند . یك خانة ویران شده : كارها و نقشه  – ادامه تعبیر خواب ویران شدن…

ونوس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ونوس الهة عشق : به یك عشق پایدار و آرام بر می خورید . شما با ونوس ازدواج می كنید : همه شما را دوست خواهند داشت و به شما احترام خواهند گذاشت . شما یك مجسمه ونوس دارید : به نسبت بزرگی مجسمه ثروت خواهید داشت .  – ادامه تعبیر خواب ونوس…

ولگرد

لوک اویتنهاو می گوید : ولگرد : سفری در انتظار شماست آنلی بیتون م‏یگوید : مشاهده‏ى ولگردان در خواب، بیانگر بیمارى است. اگر در خواب مشاهده كنید كه ولگرد هستید، به این معنا است كه دچار مشكلات فراوانى خواهید شد. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك ولگرد : سعی كنید از معاشرتهای بد  – ادامه تعبیر خواب ولگرد…

وکیل

جاحظ بن اسحاق می گوید : اگر در خواب بیند وكیل پادشاه بود و در كار خود منصف بود، دلیل اقبال است. اگر بیند وكیل قاضى است، دلیل همین است. اگر بیند در شغل وكالت منصف نبود تأویلش به خلاف این است. لوک اویتنهاو می گوید : وکیل با او مشاجره کردن : حل شدن  – ادامه تعبیر خواب وکیل…

وقت

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : پاندول ساعت وقت را نشان می دهد : به یك راز پی خواهید برد . یك پاندول سروقت زنگ می زند : شانس و پول وقت را روی یك ساعت دیواری در خیابان نگاه میكنید : پولتان را برای صدقه و كارهای خیر خواهید داد . وقت را روی  – ادامه تعبیر خواب وقت…