فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر خواب حرف ه

هیولا

لوک اویتنهاو می گوید : هیولا : یک اتفاق غیر منتظره آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن هیولا در خواب، بیانگر مشكلات و گرفتارى است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : با یك هیولا صحبت می كنید : بدشانسی و دوران سخت هیولاها از خود صداهائی ایجاد می كنند : عذاب هیولاها با یكدیگر می جنگند  – ادامه تعبیر خواب هیولا…

هیزم

خالد اصفهانی می گوید : اگر در خواب هیزم تر و خشك دید، دلیل جنگ است. اگر بیند كه هیزم را از صحرا جمع نمود بدكار و غماز شود. و هر صفت كه بیند، بر آن قیاس كند. (و الله اعلم بالصواب). منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و  – ادامه تعبیر خواب هیزم…

هیجان

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب هیجان شدید : غم و ناتوانی فكری بازی شما را به هیجان می آورد : زندگی اجتماعی شما منبع لذت و شادی خواهد شد . شرط بندی شما را به هیجان می آورد : یك خیانت علم شما را به هیجان می آورد : اوقات بسیار سختی در  – ادامه تعبیر خواب هیجان…

هیپنوتیزم

جی اچ میلر می گوید : اگر خواب ببینید كه شخصى را هیپنوتیزم مى‏كنید، نشانه‏ى آن است كه سعى مى‏كنید روى دیگران نفوذ پیدا كنید. اگر در خواب شخصى شما را هیپنوتیزم كند، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر و زیان مى‏شوید.

هیاهو

لیلا برایت می گوید : شنیدن صداى هیاهو در خواب، بیانگر درگیرى و دعوا است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك صحنة پر هیاهو : باید یك تصمیم سریع بگیرید شما در یك هیاهو شركت می كنید : یك تصمیم كه به تعویق افتاده باید گرفته شود . دوستان هیاهو و سرو صدا می  – ادامه تعبیر خواب هیاهو…

هیات منصفه

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب مشاهده كنید كه عضو هیأت منصفه هستید، بیانگر آن است كه سعى مى‏كنید تا به موفقیت بهترى دست پیدا كنید.

هویج

محمد بن سیرین گوید : دیدن هویج درخواب،دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل كه غمی به وی رسد. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت. اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود كه به گوشت پخته باشند. آنلی بیتون  – ادامه تعبیر خواب هویج…

هوو

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن هوو در خواب، ممکن است نشانه غم و غصه باشد.

هورا کشیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : برای دیگران هورا می كشید : ناراحتی و غم در پیش است برای شما هورا می كشند : سادگی طبیعی خود را از دست خواهید داد . دیگران شما را تشویق می كنند : دوستان شما را فریب خواهند داد . برای یك شخصیت مهم هورا می كشید :  – ادامه تعبیر خواب هورا کشیدن…

هود (ع)

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : هر کس هود(ع) را در خواب ببیند ابتدا زیر دست قومی جاهل و بیارزش قرار میگیرد، اما در نهایت بر آنان چیره میشود.