روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ه

هزارپا

هزارپا در خواب نماد سماجت و جان سختی است. مشکل و موضوعی در محل کار یا زندگی خصوصی  که شما را سخت درگیر کرده است. وظایف فراوان، مسئولیت‌های سنگین که باعث گرفتاری شما شده است بیشتر خود را به صورت هزارپا در رویا نشان خواهند داد.   معبرین غربی می گویند: دیدن هزارپا در خواب  – ادامه تعبیر خواب هزارپا…

هیولا

لوک اویتنهاو می گوید : هیولا : یک اتفاق غیر منتظره آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن هیولا در خواب، بیانگر مشكلات و گرفتارى است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : با یك هیولا صحبت می كنید : بدشانسی و دوران سخت هیولاها از خود صداهائی ایجاد می كنند : عذاب هیولاها با یكدیگر می جنگند  – ادامه تعبیر خواب هیولا…

هیزم

خالد اصفهانی می گوید : اگر در خواب هیزم تر و خشك دید، دلیل جنگ است. اگر بیند كه هیزم را از صحرا جمع نمود بدكار و غماز شود. و هر صفت كه بیند، بر آن قیاس كند. (و الله اعلم بالصواب). منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و  – ادامه تعبیر خواب هیزم…

هیجان

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب هیجان شدید : غم و ناتوانی فكری بازی شما را به هیجان می آورد : زندگی اجتماعی شما منبع لذت و شادی خواهد شد . شرط بندی شما را به هیجان می آورد : یك خیانت علم شما را به هیجان می آورد : اوقات بسیار سختی در  – ادامه تعبیر خواب هیجان…

هیپنوتیزم

جی اچ میلر می گوید : اگر خواب ببینید كه شخصى را هیپنوتیزم مى‏كنید، نشانه‏ى آن است كه سعى مى‏كنید روى دیگران نفوذ پیدا كنید. اگر در خواب شخصى شما را هیپنوتیزم كند، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر و زیان مى‏شوید.

هیاهو

لیلا برایت می گوید : شنیدن صداى هیاهو در خواب، بیانگر درگیرى و دعوا است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك صحنة پر هیاهو : باید یك تصمیم سریع بگیرید شما در یك هیاهو شركت می كنید : یك تصمیم كه به تعویق افتاده باید گرفته شود . دوستان هیاهو و سرو صدا می  – ادامه تعبیر خواب هیاهو…

هیات منصفه

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب مشاهده كنید كه عضو هیأت منصفه هستید، بیانگر آن است كه سعى مى‏كنید تا به موفقیت بهترى دست پیدا كنید.

هویج

محمد بن سیرین گوید : دیدن هویج درخواب،دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل كه غمی به وی رسد. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت. اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود كه به گوشت پخته باشند. آنلی بیتون  – ادامه تعبیر خواب هویج…

هوو

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن هوو در خواب، ممکن است نشانه غم و غصه باشد.

هورا کشیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : برای دیگران هورا می كشید : ناراحتی و غم در پیش است برای شما هورا می كشند : سادگی طبیعی خود را از دست خواهید داد . دیگران شما را تشویق می كنند : دوستان شما را فریب خواهند داد . برای یك شخصیت مهم هورا می كشید :  – ادامه تعبیر خواب هورا کشیدن…