روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ن

نوح

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : هر کس نوح(ع) را در خواب ببیند، عمری طولانی میکند و از طرف مردم به اذیت و آزار دچار میشود؛ اما سرانجام بر آنان چیره میشود و صاحب فرزند میگردد و شکرگزار نعمتهای خداوند خواهد شد. و گفته شده است که دیدن نوح(ع) در خواب بر از  – ادامه تعبیر خواب نوح…

نوجوان

لیلا برایت می گوید : اگر در خواب نوجوانى را ببینید، به این معنا است كه كارهاى سختى را انجام مى‏دهید. اگر خواب ببینید كه به نوجوانى چیزهایى را یاد مى‏دهید، به این معنا است كه دلبسته‏ى جنس مخالف مى‏شوید.

نوازنده

لوک اویتنهاو می گوید : نوازنده : خرجهای بیهوده- ولخرجی گروه نوازندگان : دوستان وفادار هانس کورت می گوید : اگر در خواب یك نوازنده‏ى ارگ ببینید، به این معنا است كه دست به كار اشتباهى خواهید زد.

نوار پارچه

آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن نوار پارچه‏اى در خواب، بیانگر شادى و سرور است.

نوار باند

لیلا برایت می گوید : دیدن باند در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.

نو بودن

محمد بن سیرین گوید : هر چیز نو كه به خواب بیند، دلیل خیر و بركت است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : لباسهای نو بتن دارید : شادی كفشهای نو ، كلاه و غیره : پول نصیبتان می شود . دیگران لباس نو بتن دارند : در موقعیت فعلی شما تغییرات مهمی ایجاد می  – ادامه تعبیر خواب نو بودن…

ننو

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما دریك ننو هستید : خوشبختی شما با شریكتان حتمی است . دیگران در ننو هستند : مصیبت بستگان در ننو هستند : شوك بچه ها در ننو هستند : ناكامی در عشق

نمونه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك نمونه : درتمام مدت زندگیتان یك نمونه خواهید بود . شما برای بچه ها نمونه هستید : به یك موقعیت بالا خواهید رسید . دیگران نمونه های بدی هستند : علامت یك حكم مرگ

نمکسو

دیدن نمكسو به خواب، دلیل بر روزی حلال است، اگر كه از گوشت گوسفند فربه بیند، اگر از گوشت لاغر بیند، دلیل زیان است.

نمک

محمد بن سیرین گوید : دیدن نمك به خواب، دلیل بر درم سفید است. اگر بیند نمك سفید داشت، دلیل كه درم نقد حاصل كند. اگر بیند نمك خورد، دلیل كه زاهد شود و بعضى گویند: دیدن نمك به خواب خصومت است. یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن نمک سفید خوش بود آنلی بیتون  – ادامه تعبیر خواب نمک…