روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ن

نوک پا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : روی نوك پا راه می روید : خوشبختی و رضایت بچه ها روی نوك پا راه می روند : حوادث غیره منتظره برای عشاقی كه از یكدیگر جدا شده اند . دیگران روی نوك پا راه میروند : قبل از رسیدن شب به مشاجرات خاتمه دهید . افراد بسیاری  – ادامه تعبیر خواب نوک پا…

نوشیدن

لوک اویتنهاو می گوید : نوشیدن نوشیدن آب : ثروت در یک لیوان : برملا کردن یک راز در یک ظرف دیگر : رهایی یافتن نوشیدنیهای دیگر : رضایت آنلی بیتون م‏یگوید : اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی می نوشد ، علامت آن است كه از اموری لذت می برد كه بعدها  – ادامه تعبیر خواب نوشیدن…

نوشتن

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب ببینید چیزی می نویسید ، علامت آن است كه مرتكب اشتباهی می شوید و نزد دیگران شرمسار می گردید . اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن مطلبی هستند ، علامت آن است كه در اثر رفتاری نابجا و عمل نادرست ، كارتان به دادگاه كشیده خواهد شد .  – ادامه تعبیر خواب نوشتن…

نوشادر

دیدن نوشادر به خواب، دلیل غم و اندوه است.

نوشابه

لوک اویتنهاو می گوید : نوشابه : افزون شدن نیرو ؛ نشانه سلامتی نوشابه گازدار (نوشیدن آن ): نگرانی در امور زندگی

نوزاد قورباغه

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب نوزاد قورباغه ببینید، بیانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نوزاد

آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید كرد . اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد . اگر  خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است ،  – ادامه تعبیر خواب نوزاد…

نورانی

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب چهره‏هاى نورانى ببینید، نشانه‏ى آن است كه باید مراقب خود باشید. اگر در خواب مشاهده كنید كه ماه و ستارگان نورهایى غیرعادى از خود به زمین مى‏افكنند، بیانگر آن است كه حادثه‏ى ناگوارى پیش رو دارید.

نور

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب نورى ببینید، بیانگر آن است كه زندگى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب مشاهده كنید كه جایى روشن ناگهان تاریك مى‏شود، به این معنا است كه اتفاق بدى در انتظار شما است. خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن نور در خواب، بر اعمال نیک و  – ادامه تعبیر خواب نور…

نوحه کردن

خالد اصفهانی می گوید : دیدن نوحه كردن، دلیل است كه خلق آن جا متفرق شوند. اگر بیند والى آن شهر بمرد و بر وى نوحه كردند، دلیل كه آن والى مضرت بیند. اگر بیند كه نوحه مى‏كرد و فریاد مى‏داشت، دلیل مضرت است.