روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ن

نیازمند

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب احساس می كنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است كه دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی كه دور از شما زندگی می كنند خبرهایی ناراحت كننده به دست شما خواهد رسید . اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة  – ادامه تعبیر خواب نیازمند…

نی لبک

نی زدن

محمد بن سیرین گوید : نی زدن در خوب، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است. اگر بیند كه ناى مى‏زد دلیل كه به اندوهى گرفتار شود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: دیدن نی زدن درخواب، دلیل بر مردی بود كه مردم را خبر دهد از سخنی كه در آن خیر نباشد.

نی

حضرت دانیال گوید : اگر بیند نى بسیارى داشت، دلیل كه اندك چیزى به وى رسد. آنلی بیتون م‏یگوید : شنیدن آوای نی در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار می گیرید كه ناچار می شوید از حیثیت خود و یكی از نزدیكانتان دفاع كنید . اگر خواب ببینید نی می نوازید  – ادامه تعبیر خواب نی…

نهنگ

محمد بن سیرین گوید : دیدن نهنگ در خواب، دلیل بر مردى دزد است. اگر بیند نهنگ او را به سوى آب كشید و غرق كرد، دلیل كه در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را گاز گرفت، دلیل كه از دشمن مضرت بیند. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر بیند نهنگ او را  – ادامه تعبیر خواب نهنگ…

نهر

آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهای كوتاه است . اگر خواب ببینید نهر پر از آب است، علامت سختیهای زودگذر است . دیدن نهر خشكیده در خواب ، علامت نومیدی است . و اینكه افراد دیگری به اهداف شما دست خواهند یافت . اگر در خواب نهرى را  – ادامه تعبیر خواب نهر…

نهار

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : اگر کسی در خواب نهار بخواهد، به خستگی زیاد دچار میشود.

نویسنده

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن نویسندگی به خواب چهاروجه است. اول: خیرو نیكی. دوم: مال و منفعت. سوم: چیزی كه به مكر حاصل كند. چهارم: معزولی از عمل. حضرت دانیال گوید : اگر چیزى نوشت و نویسنده بود، دلیل كه به حیله مال از مردم بستاند. محمد بن سیرین گوید : اگر عالمی  – ادامه تعبیر خواب نویسنده…

نوه

لیلا برایت می گوید : اگر كسى خواب نوه‏ى خود را ببینید، بیانگر آن است كه روزهاى خوبى را خواهید داشت.

نوک زبانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : صدای شخصی راكه نوك زبانی صحبت می كند می شنوید : مراقب رقیب و خیانتكار باشید . افراد متعددی نوك زبانی صحبت می كنند : دوستان شما قابل اعتماد نیستند . بچه ها نوك زبانی صحبت می كنند : دوستان در پی خیانت به شما هستند .