روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ن

ناتوان

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب احساس ناتوانى كنید، نشانه‏ى آن است كه حادثه‏ى ناگوارى پیش رو خواهید داشت. اگر در خواب شخص ناتوانى را ببینید، یعنى دچار خسارت مى‏شوید. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما ابداً توانایی ندارید : بزودی بیمار خواهید شد . به ناتوانی جنسی دچار شده اید : یك  – ادامه تعبیر خواب ناتوان…

ناپدید شدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما ناپدید می شوید : از شما دزدی خواهد شد . شما در می یابید كه چیزهایی ناپدید شده اند : پول بدست می آورید . همراه شما ناپدید می شود : پول براحتی نصیبتان میشود . دوستان ناپدید می شوند : یك بیماری در فامیل

نابینا

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است. اول: درویشی (فقر وبی چیزی). دوم: بدحالی. سوم: غم واندوه. چهارم: نقصان(نقص در بدن). پنجم: مال. ششم: تباهى دین. قوله تعالى: »صم بكم عمى فهم لا یرجعون« (بقره، آیه ۱۸) اگر نابینا بیند كه بینا شده بود، دلیل كه از زحمت  – ادامه تعبیر خواب نابینا…

نا امیدی

آنلی بیتون م‏یگوید : اگر در خواب مشاهده كنید كه از چیزى ناامید شده‏اید، بیانگر آن است كه دچار مشكل و گرفتارى خواهید شد. اگر در خواب شخصى را ناامید ببینید، بیانگر آن است كه یكى از نزدیكانتان غمگین و ناراحت است. درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب ناامیدی : شانس شما در ناامیدی  – ادامه تعبیر خواب نا امیدی…