روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ن

نیمکت

لوک اویتنهاو می گوید : نیمکت: قولهای دروغین نیمکت چوبی : ماجراهای عشقی آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب ببینید روی نیمكتی نشسته اید ، نشانة آن است كه بدهكاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند . اگر خواب ببینید دیگران بر نیمكت نشسته اند ، نشانةآن است كه با دوستی كه در اثر  – ادامه تعبیر خواب نیمکت…

نیمرو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید. هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می گیرد. اگر نیمرو چرب باشد کامروا و شادکام می شوید. اگر ببینید که خودتان نیمرو درست  – ادامه تعبیر خواب نیمرو…

نیلوفر

محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب نیلوفر را بر جاى خود بر درخت بیند، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند، دلیل غم است. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر بیند نیلوفر بكند و به غلام داد، دلیل كه آن غلام بگریزد. حضرت دانیال گوید : دیدن نیلوفر به خواب دلیل  – ادامه تعبیر خواب نیلوفر…

نیل

حضرت دانیال گوید : دیدن نیل در خواب غم و اندوه است. اگر بیند نیل داشت، دلیل كه اندوهی به وی رسد. اگر بیند نیل او ضایع شد، دلیل كه از غم برهد. اگر بیند جامه خود را با نیل رنگ كرد، دلیل مصیبت است. اگر دید نیل خورد دلیل كه آفتی به وی رسد.

نیکی کردن

محمد بن سیرین گوید : نیكی كردن درخواب، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر بیند با مردی نیكی كرد و بعد از آن او را خوار داشت، دلیل كه دركار ناسپاس بود. اگر بیند نیكی با اهل شرك كرد، دلیل كه مال خود را بر  – ادامه تعبیر خواب نیکی کردن…

نیزه

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن نیزه درخواب بر شش وجه است. اول: عجب. دوم: ولایت. سوم: عمردراز. چهارم: ظفر. پنجم: ریاست. ششم: منفعت. محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت، دلیل كه او را فرزندی آید یا برادری. اگر بیند با نیزه سلاحهای دیگر داشت، دلیل كه  – ادامه تعبیر خواب نیزه…

نیشکر

خالد اصفهانی می گوید : اگر بیند نیشكر بفروخت یا به كسى داد، دلیل كه از گفتگو خلاص شود. آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب ببینید نیشكر در حال رشد كردن است ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پیشرفت شایانی خواهید داشت . دیدن نیشكر بریده در خواب ، نشانة شكست كامل در  – ادامه تعبیر خواب نیشکر…

نیش خوردن از حشرات

لوک اویتنهاو می گوید : نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

نیروی دریایی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب نیروی دریائی : كار و شغلتان را از دست میدهید . شما در نیروی دریائی هستید : بیماری نیروی دریائی را ترك می كنید : شادی و احترام یك مرد متاهل خواب ببیند كه در نیروی دریائی است : زنش به او خیانت می كند . یك زن  – ادامه تعبیر خواب نیروی دریایی…

نیام

آنلی بیتون م‏یگوید : مشاهده‏ى غلاف شمشیر در خواب، علامت غلبه بر مشكلات است.