روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف م

میوه فروشی

آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن میوه فروشی در خواب ، علامت آن است كه برای جبران زیان سخت كار می كنید ، و دست به معاملات ناموفقی می زنید . خالد بن علی بن محد العنبری گوید : میوهفروش در خواب، مردی است که از اسرار مردم محافظت میکند و مردم در دارایی و اسرار  – ادامه تعبیر خواب میوه فروشی…

میوه

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است. حضرت دانیال گوید : هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل كه مالش تلف شود وبدان هر میوه كه  – ادامه تعبیر خواب میوه…

میکده

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما در یك میكده هستید : به زندان خواهید افتاد به یك میكده می روید : دلتنگی و بیماری در انتظار شماست در یك میكده به دوستان بر می خورید:آشنائیها و دلبستگیهای جدید در پیش دارید .

میمون

محمد بن سیرین گوید : بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل كه بر دشمن غالب شود و او را قهر كند. اگر دید با بوزینه نبرد می كرد و بر وی چیره شد، دلیل كه بیمار شود و  – ادامه تعبیر خواب میمون…

میکائیل

محمد بن سیرین گوید : اگر کسی میکائیل را در خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که بر دشمنان ظفر یابد وبه همه مرادها برسد و اگر وی را به خلاف این بیند دلیل کند که اندوهی بدو رسد و اگر بیند که میکائیل چیزی به او عطا کرد . از کسی بزرگوار چیزی  – ادامه تعبیر خواب میکائیل…

میش

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن میش بر چهاروجه است. اول: امام. دوم: خلیفه. سوم: امیر. چهارم: رئیس. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد: اگر دید با میشی جنگ كرد، دلیل كه زنی با او حیله كند. اگر دید شیر میش خورد، دلیل كه بیمار شود. اگر بیند میشی را به وی بخشیدند، دلیل كه  – ادامه تعبیر خواب میش…

میز مطالعه

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر در خواب میز مطالعه ببینید ، نشانة آن است كه حوادث نامطلوبی در مقابل شما قد علم می كند . ۲ـ اگر در خواب روی میز مطالعه خود پول ببینید ، نشانة آن است كه از مشكلات زندگی به طرز غیرقابل باوری نجات می یابید .

میز

لوک اویتنهاو می گوید : چیدن میز : مهمان خوانده درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك میز ؛ شادی یك میزضیافت : از زندگی لذت خواهید برد یك میز با رویة مرمر : زندگی برای شما بسیار راحت و آرام خواهد بود . یك میزشكسته : بدبختی و ناكامی یك میز را می  – ادامه تعبیر خواب میز…

میراث

آنلی بیتون م‏یگوید : خواب دریافت ارث ، نشانة وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سلامت جسم است .

میخچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما از یك میخچه رنج می برید : بازگشت مجدد یك مسافر یك میخچه ورم كرده : بزودی یك هواخواه جدید خواهید داشت . بستگان شما میخچه دارند : همه چیز در خانواده ایدآل نخواهد بود . دوستان از میخچه رنج می برند : بدون شك آنها در یك  – ادامه تعبیر خواب میخچه…