روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ل

لابیرنت

در سر زمین رویاها آمده: خواب بك لابیرنت : جزئیات یك موضوع اسرار آمیز را كشف خواهید كرد شما در یك لابیرنت هستید : یك مسئله سری برملا می شود در یك لابیرنت گم می شوید :ناكامی از همه طرف شما را احاطه می كند خروج لابیرنت را پیدا می كنید : جوابی برای شك  – ادامه تعبیر خواب لابیرنت…

لابراتوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب ببیند که در یک لابراتوار است در زندگی اش مرحله دشواری پیش می آید که لازم می شود یک آزمایش را از سر بگذراند. لابراتوار جائی است که کار تحقیقی در آن انجام می گیرد ولی برای ما لابراتوار همیشه آزمایش و امتحان را تداعی می کند  – ادامه تعبیر خواب لابراتوار…