روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ل

لاله عباسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لاله عباسی گلی است اهلی و خانگی و در مقابل آفات بسیار مقاوم که گل های شیپوری سرخ و سفید و بنفش آن هنگام غروب آفتاب باز می شود و به وقت طلوع سپیده صبح پژمرده می گردد. لاله عباسی گلی است زیبا که عمری یک شبه دارد و تنها  – ادامه تعبیر خواب لاله عباسی…

لاله

اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بی وقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود. اگر زنی دید لاله ببرید و به شوهر داد طلاق بگیرد. اگر مرد نیز این كار كند، همین دلیل دارد.

لال

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : لال شدن در خواب، بر فساد دین شخص و بهتان زدن به دیگران دلالت دارد. لوک اویتنهاو می گوید : لال : ( لال بودن ) به دیگران اعتماد نکنید دیدن آدمهای لال : شما از یک راز آگاهی خواهید یافت آنلی بیتون م‏یگوید : اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب لال…

لاک پشت

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لاك پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع. محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند لاك پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاك پشت خورد، دلیل است  – ادامه تعبیر خواب لاک پشت…

لاغری

در سر زمین رویاها آمده: شما لاغر هستید : پولدار می شوید یك زن خواب ببیند كه لاغر شده : شانس در عشق یك دختر جوان خواب ببیند كه لاغر شده : او به خاطر از دست دادن معشوقش گریه فراوان خواهد كرد شما لاغر می شوید : پولهای غیره منتظره شما برای لاغر شدن  – ادامه تعبیر خواب لاغری…

لاشخور

آنلی بیتون می گوید : ۱ـ اگر صدای لاشخوری را در خواب بشنوید ، حاكی از آن است كه رسوایی و ننگی قدیمی را به رخ شما خواهند كشید و از این طریق قصد آن دارند كه به شما صدمه هایی بزنند . ۲ـ اگر خواب ببینید لاشخوری روی ریل راه آهن نشسته است ،  – ادامه تعبیر خواب لاشخور…

لاستیک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لاستیک غیر از (تایر) اتومبیل است. البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس لاستیک است که ماده ای است نرم و پر مصرف. لاستیک در خواب های ما نشان دهنده نرمش و ملایمت و قابلیت انعطاف شدید است.

لادن

اگر دید لادن بسیار داشت، نامش منتشر شود و مشهور جهان شود.

لاجورد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : رنگ لاجوردی رنگ آبی کبود است و این رنگ به طور کلی در رویاها رنگ خوبی نیست و به ماتم و عزا تعبیر می شود. رنگ ها هر یک تعبیر خاصی دارند. حتی رنگ سیاه که در زندگی روزمره نشان عزاداری است در خواب فر و شکوه و بزرگی است  – ادامه تعبیر خواب لاجورد…

لاتاری

لوک اویتنهاو می گوید : لاتاری : وسوسه های تسکین دهنده