روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ل

لثه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب لثه های خودتان : نفاق در فامیل لثه هایتان ورم كرده : كارهای شما رو به بدی میروند بچه ها لثه شان درد می كند : یك ملاقات غیر منتظره در پیش دارید یك پزشك لثه های شما را درمان می كند : یك دوست خواهد مرد .

لبنیاتی

آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن مغازة لبنیاتی در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است .

لبریز شدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : آب لبریز می شود : یك پیشنهاد غیره منتظره به شما می شود رودخانه ای كه آبش بالا آمده : یك تغییر مهم در اطراف شما روی می دهد یك وان حمام لبریز شده : هیچوقت از خواسته هایتان سیر نمی شوید یك بشكة لبریز : خوشبختی یك مخزن  – ادامه تعبیر خواب لبریز شدن…

لباس عزاداری

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید لباس سوگواری بر تن كرده اید ، علامت آن است كه بد اقبالی به شما رو خواهد آورد . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران لباس عزاداری بر تن كرده اند ، علامت آن است كه دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان  – ادامه تعبیر خواب لباس عزاداری…

لباس عروس

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن لباس عروسی در خواب ، علامت آن است كه با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در كارهایی شادی بخش شركت خواهید كرد . ۲ـ دیدن لباس عروسی كثیف و چروك در خواب ، علامت آن است كه رابطة شما با فردی شایسته قطع خواهد شد .

لباس

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لباس درخواب هفت وجه است. اول: دین پاك. دوم: توانگری (ثروتمند شدن). سوم: عز و جاه (عزت و مقام). چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش (زندگی خوش و مرفه). ششم: عمل. هفتم: عدل و عدالت. محمد بن سیرین گوید : اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل  – ادامه تعبیر خواب لباس…

لباده

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لباده، دلیل بر نیكوئی است و كرباسین و پشمین بر چهاروجه است. اول: زن. دوم: امانت داری. سوم: صلاح كارها (درستی کارها). چهارم: منفعت. محمد بن سیرین گوید : دیدن لباده درخواب، دلیل بر نیكوئی دین است. خاصه اگر بیند لباده سمور یا سنجاب داشت، دلیل كه مردی  – ادامه تعبیر خواب لباده…

لب

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لب بالا در خواب، دلیل پسر است دیدن لب پائین در خواب، دلیل دختر بود. محمد بن سیرین گوید : دیدن لب ها درخواب، دلیل حاجت روائی بود و دیدن لب زیرین درخواب، بهتر از لب بالا است و بعضی گویند: دیدن لب ها درخواب، دلیل قرابت و  – ادامه تعبیر خواب لب…

لانه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك لانه : دارائی شما بیشتر می شود یك لانة پر : ثروت یك لانة خالی : ۱- پایان كارو نقشه هایتان ۲- پایان یك رابطه یك لانه پیدا می كنید : یك ازدواج در پیش است یك لانه با تخمهای شكسته درون آن : خوشبختی لانة پرندگان  – ادامه تعبیر خواب لانه…

لامپ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می بندید که جائی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می گوید کاری نیک انجام می دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می رسد. وقتی  – ادامه تعبیر خواب لامپ…