روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ل

لقمه

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لقمه درخواب سه وجه است. اول: بوسه دادن، دوم: سخن لطیف و دلپسند، سوم: منفعت. محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند كه لقمه شیرین در دهان نهاد. دلیل كه سخنی خوش گوید. اگر آن لقمه ترش بود تاویلش به خلاف این است. جابر مغربی گوید :  – ادامه تعبیر خواب لقمه…

لقب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به شما یك لقب می دهند : ۱- سود فراوانی از كارتان نصیب شما می شود ۲- اطرافیان دربارة شما پرگوئی می كنند شما به یكنفر لقب می دهید : یك هدیه دریافت خواهید كرد از یك لقب چشم پوشی میكنید : اعتبار و احترام خود را از دست  – ادامه تعبیر خواب لقب…

لفاخ

محمد بن سیرین گوید : دیدن لفاخ در خواب شش وجه است. اول: سخن خوش. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: دوست. پنجم: رفیق. ششم: غلام.

لعل

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لعل درخواب چهار وجه است. اول: زن. دوم: كنیزك. سوم: نعمت. چهارم: دختر. محمد بن سیرین گوید : دیدن لعل درخواب. دلیل بر زنی است صاحب جمال. اگر در خواب بیند لعلی داشت، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا كنیزك صاحب جمال بخرد و نیز گفته اند، دلیل  – ادامه تعبیر خواب لعل…

لطیفه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك لطیفه می شنوید : ناكامی شما لطیفه می گوئید : وقایع مهم و خوشایند درشرف وقوع می باشند یك دوست یك لطیفه می گوید : یك راز برملا میشود .

لشگر

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لشگر درخواب بر پنج وجه است. اول: ملخ. دوم: سیل. سوم: باد (بلا). چهارم: خصومت و دشمنی. پنجم: محنت و رنج. محمد بن سیرین گوید : اگر بیند لشگریان بر اهل آن موضع گزند رسانیدند، دلیل قوت اهل آن موضع بود.

لرزیدن

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند سر او می لرزید، دلیل زحمت است. اگر بیند گردن او می لرزید، دلیل كه امانت نگذارد. اگر بیند كفهای او می لرزید، دلیل است سخنی سخت بشنود. اگر بیند شكم او می لرزید، دلیل كه در سفر به زحمت افتد. اگر بیند آسمان می لرزید، دلی  – ادامه تعبیر خواب لرزیدن…

لخت شدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : لباسهایتان را در می آورید :بدگوئی ازروی بدجنسی باعث عذاب شما می شود شما در مقابل دیگران لباستان را در می آورید : دیگران پشت سر شما بدگوئی می كنند اشخاص دیگر لباسشان را در می آورند : شخصی كه دوست دارید به ملاقاتتان می آید در منزل دیگران  – ادامه تعبیر خواب لخت شدن…

لحاف

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: كنیزك دوشیزه. سوم: عزو جاه و مقام. محمد بن سیرین گوید : دیدن لحاف درخواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل كه كنیزكی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد. اگر بیند كه لحاف او چركین بود  – ادامه تعبیر خواب لحاف…

لجوج

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما لجوج هستید : باعث سرافكندگی و ضایع شدن خود خواهید شد دیگران لجوج هستند : وجدان شما سبك و راحت خواهد بود بچه ها لجوج هستند : یك شانس غیره منتظره دوستان لجاجت می كنند : كارهای بد و پرضرر خواهید كرد .