روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ل

لوبیا

محمد بن سیرین گوید : دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لوبیا یکماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد. معبران سنتی، لوبیا  – ادامه تعبیر خواب لوبیا…

لواشک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر زنی در خواب ببیند لواشک می خورد پس از یک دوره غم و اندوه صاحب فرزند می شود. اگر مرد در خواب ببیند لواشک می خورد گرفتار غم و رنج می گردد بخصوص اگر ترشی آن را حس کند. دیدن و خوردن لواشک به خاطر ترشی آن در خواب  – ادامه تعبیر خواب لواشک…

لنگر

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ خواب لنگر برای دریانوردان نشانة آن است كه مسافرتی خوش بر آبهای آرام خواهند داشت . ۲ـ اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، علامت جدایی از دوستان یا نقل مكان و مسافرت به خارج است . ۳ـ اگر كسی كه عاشق است خواب لنگر ببیند ، نشانة آن است كه  – ادامه تعبیر خواب لنگر…

لنگ شدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است، اول: منفعت. دوم: ناتوانی. سوم: درویشی (فقر و نداری). چهارم: غم و اندوه. پنجم: نقصان عیش (نقص و کمبود در زندگی). محمد بن سیرین گوید : اگر بیند لنگ شده بود. دلیل است پیش خویشان خوار شود. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:  – ادامه تعبیر خواب لنگ شدن…

لگد زدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لگد زدن درخواب چهاروجه است. اول: نقصان شرر (کم شدن بزرگی و شرف). دوم: مضرت (ضرر وآسیب). سوم: غم واندوه. چهارم: فساد عیال (فساد و خرابی همسر). محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كسی را لگد زد، دلیل است حال او بد شود. اگر بینداستری  – ادامه تعبیر خواب لگد زدن…

لگام

امام علی علیه السلام می فرمایند: هر كس در بیداری بدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لگام در خواب بر سه وجه است. اول: ادب و فرهنگ. دوم: روزه داشتن. سوم: بزرگی. و دیدن لگام فروش دلیل بر مردی است كه تدبیر ولایت كند و  – ادامه تعبیر خواب لگام…

لکه

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن لكه بر دستها یا روی لباس خود در خواب ، نشانة رنج بردن از مسایل كوچك است . ۲ـ دیدن لكه بر دستها یا روی لباس دیگران در خواب ، نشانة آن است كه كسی به شما خیانت خواهد كرد . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك لکه  – ادامه تعبیر خواب لکه…

لوکوموتیو

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك لكوموتیو : سفرهای بسیاری در پیش دارید یك لكوموتیو بطرف شما می آید : دوستان می آیند یك لكوموتیو از شما دور می شود : معشوقتان شما را ترك می كند یك لكوموتیو با سرعت زیاد : علامت پیشرفت سریع و رسیدن به ثروت یك لكوموتیو كهنه  – ادامه تعبیر خواب لوکوموتیو…

لک لک

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لك لك درخواب چهاروجه است. اول: مردی دهقان. دوم: پادشاهی ضعیف و ناتوان. سوم: پاسبان. چهارم: غریبی و درویشی (شخص غریب وفقیر). یوسف نبی علیه السلام می فرماید: دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است محمد بن سیرین گوید : دیدن لك لك به خواب،  – ادامه تعبیر خواب لک لک…

لقوه

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لقوه در خواب، دلیل بر مردی منافق بود. اگر بیند كه به علتِ لقوه گرفتار شد، دلیل بر اشكار شدن دین او است. محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند كه رویش از علتِ لقوه كج شد، دلیل كه پیش مردم خوار شود.