روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ل

لیوان

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر میشود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما  – ادامه تعبیر خواب لیوان…

لیمو

محمد بن سیرین گوید : دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد. خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن لیمو در خواب، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر میشود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است. درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر  – ادامه تعبیر خواب لیمو…

لیسیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یك سگ شما را می لیسد : شانس و موفقیت یك سگ دیگران را می لیسد : یك دورة خوب شروع می شود . یك بچه شما را می لیسد : از پس مشكلات براحتی بر می آئید . دیگران شما را می لیسند : خوشبختی یك اسب دست  – ادامه تعبیر خواب لیسیدن…

لهجه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما لهجه دارید : سفری طولانی در پیش دارید با لهجة خارجی صحبت می كنید : مراقب سلامتیان باشید صحبت دیگران را با لهجة خارجی میشنوید : خبرهای خوش شما به كلمات لهجه می دهید : تغییرات كلی در اطراف شما روی خواهد داد .

لوید

محمد بن سیرین گوید : دیدن لوید درخواب، دلیل است بر خدمتكار خانه. اگر بیند كه اصل لوید از مس است، دلیل است كه آن خدمتكار جهود بود. اگر لوید را در خواب بزرگ و پاكیزه بیند، دلیل است كه خدمتكارش مصلح بود. اگر لوید را كوچك بیند، دلیل است كه خدمتكارِ او مفسد است.  – ادامه تعبیر خواب لوید…

لوله

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن لوله در خواب ، علامت آن است كه بعد از كشیدن سختی به صلح و صفا دست خواهید یافت . ۲ـ دیدن لوله های گاز در خواب ، علامت آن است كه صاحب عقاید اجتماعی خواهید شد . درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب لوله : خوشبختی استثنائی  – ادامه تعبیر خواب لوله…

لوط پیامبر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن لوط پیامبر(ع)در خواب، ممکن است به نگرانی و ناراحتی بین صاحب خواب و زن و فرزندانش دلالت داشته باشد و ممکن است به پیروز شدن صاحب خواب بر دشمنانش تعبیر شود.

لوستر

آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن لوستر در خواب ، نشانة آن است كه از امكانات غیر منتظره ای استفاده می كنید و به دلخواه خود خوش می گذرانید . ۲ـ دیدن لوستری شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می گردد  – ادامه تعبیر خواب لوستر…

لوزینه

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه لوزینه در خواب به دهان نهاد، دلیل كه سخنی خوش شنود. اگر بیند لوزینه بسیار داشت، دلیل است مالِ فراوان یابد. اگر دید لوزینه به كسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

لوح محفوظ

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن لوح كه طفلان بر آن چیزی نویسند و خوانند در خواب شش وجه است. اول: زیادتی مال. دوم: پسر. سوم: علم. چهارم: هدایت. پنجم: فرمانروایی. ششم: حكمت. محمد بن سیرین گوید : دیدن لوح محفوظ در خواب، دلیل علم و حكمت است. جابر مغربی گوید : اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب لوح محفوظ…