روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ق

قاطر

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن قاطر از مردم بد فعل و حرامزادگان دوری کند تا در رنج نیفتد آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید سوار قاطر شده اید ، نشانة آن است كه به كارهایی مشغول خواهید شد كه نگرانی و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت . ۲ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب قاطر…

قاضی

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قاضی شد و بیننده اهل آن نبود، دلیل كه به بلائی گرفتار شود و مالش از دست برود. اگر بیننده عالم بود، دلیل كه قاضی شود. حضرت دانیال گوید : اگر درخواب قاضی را دید، دلیل كه به منزله علما برسد. اگر قاضی مجهول بیند، دلیل كه با  – ادامه تعبیر خواب قاضی…

قاصدک

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب شكوفه های قاصدك را ببینید ، دلالت بر آن دارد كه به محیطی شاد پا خواهید گذاشت .

قاشق

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید با قاشق غذا می خورید ، نشانة آن است كه امور خانواده به خوبی پیش خواهد رفت . ۲ـ گم كردن قاشق در خواب ، نشانة آن است كه به خلافكار بودن كسی تردید پیدا می كنید . ۳ـ دزدیدن قاشق در خواب ، نشانة آن است  – ادامه تعبیر خواب قاشق…

قارچ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قارچ در خواب های ما خواسته و مالی است حرام که از طریق غیر مشروع و ناپسند به دست ما برسد. قارچ گیاهی است خود رو و فاقد برگ و ریشه که در نواحی جنگلی و مرطوب یافت می شود. زمان پیدایش قارچ بلا فاصله بعد از باران تند و  – ادامه تعبیر خواب قارچ…

قاتل

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر در خواب مورد اصابت گلولة قاتلی قرار بگیرید ، نشانة آن است كه بر تمامی رنجهای زندگی خود غلبه خواهید كرد . ۲ـ اگر خواب ببینید قاتلی بالای سر مقتولی كه لباسهایش آغشته به لكه های خون است ، ایستاده است ، دلالت بر آن دارد كه بدبختی به  – ادامه تعبیر خواب قاتل…

قاپیدن

لوک اویتنهاو می گوید : قاپیدن چیزی در هوا : پیشرفت در امور

قابله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می کند به هیچ وجه خوب نیست. چنانچه مردی ببیند باردارد بی  – ادامه تعبیر خواب قابله…

قابلمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و بسته می شود و گاه نیز دو یاسه ظرف با یک دسته به هم متصل می شوند از آن نوع که بچه ها به مدرسه می برند یا کارگران برای بردن  – ادامه تعبیر خواب قابلمه…

قاب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قاب کادری است که برای عکس یا ساعت یا تابلو و چیزهای دیگر در نظر می گیریم و معنی آن این است که محدوده عکس اینجا است. محدوده ساعت این است که تکالیف و وظایف نیز همان کادرها هستند که حدود آزادی ما را مشخص می نمایند. یعنی وظیفه و  – ادامه تعبیر خواب قاب…