روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ق

قتل

لوک اویتنهاو می گوید : قتل : ماجراجویی کشتن با شلیک یک گلوله : حسادت شما ر ا آزار میدهد آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مرتكب قتلی شده اید ، علامت آن است كه به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می كنید . ۲ـ اگر خواب ببینید دوستی خودكشی كرده است  – ادامه تعبیر خواب قتل…

قبله

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در خواب بیند سوی مشرق نماز نمود، دلیل است میل به دین رسول (ص) ندارد. اگر بیند رو به قبله نماز كرد، دلیل است در راه دین صادق است و توفیق طاعت یابد.

قبض روح

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد ودیدن او به رو حرکت بشکر بود

قبرستان

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید ، دلالت بر آن دارد كه اخبار سلامت كسی را می شنوید كه بكلی از زنده ماندنش قطع امید كرده بودید ، و مالك زمینهایی كه دیگران اشتباهاً آنها را اشغال كرده بودند ، خواهید شد . ۲ـ دیدن قبرستانی متروك  – ادامه تعبیر خواب قبرستان…

قبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است.اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند، خبر از این می دهد که بیننده خواب  – ادامه تعبیر خواب قبا…

قبا

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند قبای نو پوشیده از كرباس، دلیل كه از غم برهد. اگر بیند قبائی از حریر پوشیده بود، دلیل كه ازبزرگی منفعت یابد، اما در دین مكروه است مردان را، مگر آن كه در جنگ با سلاحهای دیگر می پوشند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند قبای  – ادامه تعبیر خواب قبا…

قایق

بیتون مىگوید : ۱- اگر خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق خالی می كنید ، علامت آن است كه به بیماری دچار خواهید شد و وظایفی سنگین بر دوش خواهید گرفت. ۲- دیدن قایقی سفید بر آبهای آبی در خواب نشانه ابتلا به نومیدی و اندوه است. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ  – ادامه تعبیر خواب قایق…

قالی

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملك اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای كیست، دلیل كه حالش متغیر شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند بر قالی كوچك نشسته بود، دلیل كه عمرش  – ادامه تعبیر خواب قالی…

قالب

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی در خواب بیند كه قالب كفش یا قالب موزه داشت، دلیل كه خادمی حاصل كند. اگر بیند قالب از وی ضایع شد، دلیل است خادم از وی جدا شود. اگر بیند كه قالب بسیار داشت، دلیل كه از خادمان منفعت یابد، خاصصه كه بیننده خواب موزه دوز یا  – ادامه تعبیر خواب قالب…

قافله

محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه با قافله در راه بود، دلیل منفعت است اگر مصلح است، دلیل زحمت است، اگر مفسد است، دلیل خیر است. اگر دید در قافله سوار بود، دلیل كه به مراد برسد، اما اگر پیاده بود و مفلس تاویلش به خلاف این است. ابراهیم كرمانی گوید  – ادامه تعبیر خواب قافله…