روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ق

قرص

محمد بن سیرین گوید : حب خوردن در خواب، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید كه درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت كارها كند اگر بیند كه از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : حب خوردن در خواب  – ادامه تعبیر خواب قرص…

قربانی کردن

محمد بن سیرین گوید : اگر كسی به خواب دید كه اشتری یاگوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر ازاد است رستگاری یابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به فراخی آید. اگر این خواب نزدیك عید قربان بیند، دلیل كه  – ادامه تعبیر خواب قربانی کردن…

قراضه

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن قراضه دلیل تندرستی بود

قرابه

محمد بن سیرین گوید : قرابه درخواب، دلیل بر پراكندگی است و مال و خواسته بدو رساند. اگر در قرابه چیزی بیند كه مستی كند، دلیل كه حرام خواره است. جابر مغربی گوید : اگر بیند قرابه داشت، دلیل كه او را با پیری صحبت افتد. اگر بیند از آن قرابه آب یا گلاب خورد،  – ادامه تعبیر خواب قرابه…

قرآن خواندن

اگر در خواب بیند كه آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شكر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید كرد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل كه نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ  – ادامه تعبیر خواب قرآن خواندن…

قدید

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گوشت گوسفند قدید كرده است دلیل غنیمت است. اگر گوشت اسب بود، مردم او غنیمت نمایند و خوردن گوشت قدیدی درخواب چیزی نباشد.

قدم زدن

لوک اویتنهاو می گوید : کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته استپیام خواب کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته است : آن است که بیننده خواب باید صبر و تحمل داشته باشد. او باید قبل از انجام برنامه هایش باید صبر  – ادامه تعبیر خواب قدم زدن…

قد کوتاه

محمد بن سیرین گوید : کوتاه شدن قد در خواب دلیل برکوتاهی عمر اوست

قدح

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد، دلیل است زن خواهد یا كنیزك خرد و از ایشان فرزندی پارسا آید. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قدح در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: كنیزك. سوم: خادم حوائج دار(خادمی که نگهدار لوازم  – ادامه تعبیر خواب قدح…

قحطی

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ خواب قحطی ، علامت آن است كه بیماری باعث عذاب شما می شود و زحمتهای شما بی اجر و پاداش خواهد ماند . ۲ـ اگر خواب ببینید قحطی دشمنان شما را از پا در می آورد ، علامت آن است كه در رقابت با دیگران به پیروزی دست می یابید  – ادامه تعبیر خواب قحطی…