روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ق

قصد

یوسف نبی علیه السلام گوید : قصد کردن در خواب از بلا برهد

قصاب

محمد بن سیرین گوید : دیدن قصاب چون مجهول بود، دلیل بر ملك است. اگر در خواب بیند كه قصابی در سرای او یا در كوچه او شد، دلیل است در آنجا كسی بمیرد. اگر بیند كه قصابی می كرد و قصاب نبود، دلیل است كسی را بكشد یا مجروح كند و ملال بیند. منوچهر  – ادامه تعبیر خواب قصاب…

قسمت کردن

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در میان خلق به راستی قسمت كرد، دلیل است كه با خلایق انصاف نگه دارد و اگر بیند كه مال خود را به خیر و صلاح قسمت كرد، دلیل است كه فرزندان خود را زن خواهد. اگر بیند كه مال خود را به شر و فساد قسمت كرد،  – ادامه تعبیر خواب قسمت کردن…

قسم خوردن

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن قسم قسم خوردن به بازی بود

قسط

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه قسط در زیر خود می سوخت، دلیل كه مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر گردد به نیكی. اگر بیند كه دود آن گنده و ناخوش بود، تاویل به خلاف این بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند قسط می خورد، دلیل است غمگین  – ادامه تعبیر خواب قسط…

قرنفل

محمد بن سیرین گوید : دیدن قرنفل به خواب، دلیل بزرگی بود و ثنای نیك. اگر قرنفل بسیار داشت و به هر كس می داد، دلیل كه اهل آن دیار ثنای او گویند. اگر بیند قرنفل می خورد، دلیل مصیبت بود.

قرقره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که قرقره ای دارید که نمی توانید سر نخ آن را بیابید سر نخ زندگی شما گم می شود و مشکلی در زندگیتان پدید می آید که قادر به حل آن نخواهید بود ولی این مشکل حیاتی و بزرگ و خطرناک نیست. مسئله ای است که  – ادامه تعبیر خواب قرقره…

قرقاول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قرقاول از مرغابی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید که مردم شما را تحسین می کنند و مدح شما را می گویند و مورد توجه قرار می گیرید. کاری می کنید که نظرها به شما معطوف می گردد. اگر  – ادامه تعبیر خواب قرقاول…

قرعه کشی

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در قرعه كشی شركت كرده اید ، علامت آن است كه به سفر بی ارزشی خواهید رفت و درگیر قراردادی بیهوده خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید در قرعه كشی برنده شده اید ، علامت آن است كه در معامله ای ، سود فراوان به دست  – ادامه تعبیر خواب قرعه کشی…

قرض

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به كسی پول قرض می دهید ، نشانة آن است كه در پرداخت بدهی خود با مشكل مواجه خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید اشیاء یا اجناسی به دیگران قرض می دهید ، علامت آن است كه در اثر بخشش به تهیدستی دچار خواهید شد .  – ادامه تعبیر خواب قرض…