روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب حرف ق

قفل

محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند كه قفل بگشاد، دلیل است كه كارها به وی گشاده گردد و ممكن است كه حج كند. اگر بیند كه قفل را نتوانست گشود، دلیل است كارش به تانی برآید. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است. اول: ساختن كار(انجام  – ادامه تعبیر خواب قفل…

قفسه کتاب

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن قفسة كتاب در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كسب دانش را در كنار كار و تفریح انجام خواهید داد . ۲ـ دیدن قفسة خالی كتاب در خواب ، علامت آن است كه به علت كمبودهای مادی از كار اخراج می شوید .

قفس

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قفسی داشت، دلیل كه در جائی تنگ گرفتار گردد. معبران گویند در زندانش كنند اگر بیند كه قفس بشكست، دلیل است از زندان خلاص گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائی تنگ. سوم: خانه منوچهر مطیعی  – ادامه تعبیر خواب قفس…

قفا

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه سیلی بر قفای او زدند، چنانكه آماس كرد، از آن كس منفعت یابد. اگر بر قفای خود موی بسیار بیند، دلیل است وام دار گردد. اگر بیند كه موی از قفای خود بسترد، دلیل است كه وامش گذارده گردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند او  – ادامه تعبیر خواب قفا…

قطران

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قطران داشت، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر تن یا لباس خود را به قطران آلوده كرد، دلیل كه لباس حرام پوشد و بعضی گویند به بلائی گرفتار گردد.

قطب نما

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن قطب نما در خواب ، نشانة فعالیت در دایره ای كوچك است كه پیشرفت چندانی به دنبال ندارد اما این فعالیت با احترام و افتخار همراه است . ۲ـ دیدن قطب نمای دریایی ، نشانة آن است كه در محیطهایی سالم با مردمی صادق و درستكار معاشرت می كنید  – ادامه تعبیر خواب قطب نما…

قطایف

اگر بیند كه قطایف از شكر و بادام می خورد، دلیل است مال بسیار یابد. اگر مغز جوزهندی بیند كه با دوشاب خورد، دلیل كه منفعت آن كمتر بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قطایف درخواب بر چهار وجه است. اول: سخن لطیف. دوم: مال حلال. سوم: منفعت. چهارم: نعمت.

قطار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است. آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید. اگر ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به  – ادامه تعبیر خواب قطار…

قصه

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه از بهر مردم قصه می گفت، دلیل كه از ترس ستمكاران ایمن گردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه از بهر مردم قصه می گفت، دلیل است مرادش برآید. اگر بیند كه قصه خیر و صلاح و شر و فساد می گفت، دلیل كه در  – ادامه تعبیر خواب قصه…

قصر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قصر در خواب گویای هیچ سود و زیانی نیست مگر تحولات روحی که در خودمان به وجود می آورد. وقتی در خواب قصری با شکوه ببینید نشان آن است که آرزوئی بزرگ در شما به وجود می آید یا در مقابل چیز یا شخص یا حادثه ای خویشتن را  – ادامه تعبیر خواب قصر…