روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ق

قمع

محمد بن سیرین گوید : دیدن قمع به خواب، دلیل غلام بود یا كنیزك. اگر بیند قمع بسیار داشت، دلیل كه غلام بخرد یا كنیزك. اگر بیند قمع او ضایع شد، دلیل كه غلام یا كنیزك از او جدا شوند.

قمری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قمری در خواب بد نیست اما صدایش را خوب ندانسته اند. قمری انسان غریب و مستمندی است که سر راه شما قرار می گیرد یا با او برخورد خواهید داشت. اگر دیدید قمری در خانه شما لانه کرده کسی از شما پناه می خواهد و کمک می طلبد. او  – ادامه تعبیر خواب قمری…

قماش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : از امام صادق علیه السلام نقل است که ابزار و پارچه و قماش زینت دنیاست. قماش پارچه نخی است ولی اگر در خواب پارچه ای از پشم ببینید خوب است. قماش نخی غم و اندوه و ابتلاست به خصوص وقتی که پولی در بهای آن پرداخت کرده باشید چون اصولا  – ادامه تعبیر خواب قماش…

قمار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : بیننده خواب اگر اهل قمار بازی باشد خواب او هیچ تعبیر خاصی ندارد و دنباله افکار و اندیشه معمولی و روزانه او محسوب می شود. حتی کسانی که گاه قمار بازی می کنند ممکن است در خواب قمار ببینند، در این صورت نیز خوابشان فاقد تعبیر است ولی آنها که  – ادامه تعبیر خواب قمار…

قلیه

محمد بن سیرین گوید : دیدن گوشت قلیه كه به آب پخته باشد، بهتر بود كه بی آب و هر چند كه طعم قلیه خوشتر بیند، منفعتش بیشتر بود. اگر بیند كه قلیه از گوشت گاو فربه خورد، دلیل كه آن سال از ترس ایمن گردد. اگر قلیه از گوشت بزغاله بیند، منفعت آن كمتر  – ادامه تعبیر خواب قلیه…

قلیان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ کامی است. چنانچه در خواب ببینید که قلیان می کشید و اهل کشیدن قلیان نباشید گرفتار ناراحتی فکر و خیال می شوید. اگر ببینید دیگران قلیان می کشند و به شما تعارف می کنند ولی شما از دود کردن  – ادامه تعبیر خواب قلیان…

قلم

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قلمی فرا گرفت یا كسی بدو داد، دلیل است كه علم حاصل كند و كارش راست شود و مرادش برآید. اگر بیند به قلم چیزی می نوشت، دلیل سخن خیر و صلاح بود. اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت، اگر وی را غائبی به سفر بود، دلیل  – ادامه تعبیر خواب قلم…

قلک

لوک اویتنهاو می گوید : قلک : افزایش مال و منال که به کندی صورت میگیرد

قلعه

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید درون قلعه ای هستید ، دلالت بر آن دارد كه آنقدر ثروت به دست می آورید كه بتوانید زندگی دلخواه داشته باشید . دوست دارید جهانگرد شوید و از دیدن فرهنگها و ملتهای دیگر لذت ببرید . ۲ـ اگر در خواب قلعه ای قدیمی كه پیچك دیوارهایش  – ادامه تعبیر خواب قلعه…

قلب

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر در خواب احساس كنید قلبتان درد می كند و به سختی نفس می كشید ، نشانة آن است كه در حرفة خود به دردسر دچار خواهید شد ، اگر نتوانید از پس دردسر برآیید ، زیان خواهید كرد . ۲ـ دیدن قلب خود در خواب ، علامت از دست  – ادامه تعبیر خواب قلب…