روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب حرف ق

قورباغه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم. این تعبیرات و تاویلات بر مبنای توجه به نحوه زیست قورباغه انجام گرفته است به این صورت که چون این جاندار  – ادامه تعبیر خواب قورباغه…

قوچ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد. یکی از معبران نوشته است که قربانی کردن قوچ در خواب نشان رستگاری بیننده خواب است ولی اگر به عنوان استفاده از گوشت حیوان باشد همین طور که گفته شد نعمت و برکت است  – ادامه تعبیر خواب قوچ…

قو

آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن قو بر آبهای آرام در خواب ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك تجاربی شعف انگیز كسب می كنید ۲ـ دیدن قوی سیاه بر آبهای زلال ، نشانة آن است كه از عملی نامشروع لذت خواهید برد . ۳ـ دیدن قوی مرده در خواب ، علامت آن  – ادامه تعبیر خواب قو…

قنوت

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه دعای قنون خواند، دلیل كه حاجتش روا شود و مردم ثنای او گویند. جابر مغربی گوید : خواندن قنوت در خواب، مردم مصلح را روا شدن حاجت باشد و گشایش كارهای دینی از بزرگان.

قندیل

محمد بن سیرین گوید : دیدن قندیل افروخته، دلیل بر توفیق عبادت بود. اگر بیند كه در خانه یا در دكان او قندیل آویخته یا افروخته بود، دلیل كه زن صالحه بخواهد. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل كه طاعت بسیار كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن قندیل افروخته به خواب بر  – ادامه تعبیر خواب قندیل…

قند

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قند خورد، دلیل كه به تعجیل كاری كند و از آن پشیمان شود. اگر بیند به خروار قند داشت، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر بیند كه قند بفروخت، دلیل زیان بود و خریدن قند بهتر از فروختن بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قند  – ادامه تعبیر خواب قند…

قناری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه  – ادامه تعبیر خواب قناری…

قناد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قناد در خواب های ما انسانی است دروغگو که سخنان مداهنه آمیز و فریبنده می گوید، چرب زبان و شیرین گفتار است اما حقیقت ندارد و بی آن که زیانکار باشد سود بخش هم نیست. اگر در خواب ببینید که خودتان قناد شده اید و شیرینی می فروشید دروغ می  – ادامه تعبیر خواب قناد…

قنات

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد.در چنین حالتی رویای شما نوید می دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی شما حلال و فراخ خواهد بود و به شادکامی زندگی  – ادامه تعبیر خواب قنات…

قمقمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود. اگر دیدید قمقمه ای را به کمر خود بسته اید و پر از آب کرده اید به سفر می روید. اگر قمقمه خالی باشد وسیله ای برای انجام کاری که در  – ادامه تعبیر خواب قمقمه…